१४००+ मराठी विरुद्धार्थी शब्द – virudharthi shabd in marathi

नमस्कार मित्रहो, आज आपण वाचणार आहोत मराठी विरुद्धार्थी शब्द, शालेय अभ्यासक्रमा पासून ते MPSC व UPSE सारख्या स्पर्धा परीक्षे मध्ये देखील विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

अशा सर्व प्रश्नांची उत्तर देणे हा ह्या लेखा चा एकमेव उद्देश आहे, ह्यामध्ये तब्बल १४००+ मराठी विरुद्धार्थी शब्द दिले आहेत, जे तुम्हाला अभ्यासात हमखास उपयोगी येतील. चला तर मग वेळ न घालवता पाहुया virudharthi shabd in marathi.

विरुद्धार्थी शब्द व्याख्या – एखाद्या विशिष्ट शब्दाचा विरुद्ध अर्थ प्रकट करणाऱ्या दुसऱ्या शब्दाला विरुद्धार्थी शब्द असे म्हणतात.

अनुक्रमणिका show

१४००+ मराठी विरुद्धार्थी शब्द – virudharthi shabd in marathi

शब्द x विरुद्धार्थी शब्द

1. स्वाभाविक x अस्वाभाविक.
2. स्वकीय x परकीय.
3. स्मृती x विस्मृती.
4. सूर्योदय x सूर्यास्त.
5. सुविख्यात x कुविख्यात.
6. सुवर्णयुग x तमोयुग.
7. शाश्वत x अशाश्वत,क्षणभंगूर.
8. श्राव्य x अश्राव्य.
9. लिखित x अलिखित.
10. शक्य x अशक्य.
11. लौकिक x अलौकिक.
12. शिष्ट x अशिष्ट, असभ्य.
13. वैयक्तिक x सार्वजनिक, सामुहिक, सामुदायिक.
14. सुमती x दुर्मती, कुमती.
15. शुध्दपक्ष x वद्यपक्ष.
16. मर्यादित x अमर्यादित.
17. रिकामा x भरलेला.
18. मान्य x अमान्य.
19. तुलनीय x अतुलनीय.
20. भेद x अभेद, साम्य.
21. भरती x आहोटी.
22. फुलणे x कोमेजणे.
23. बलाढ्य x कमजोर.
24. प्रामाणिक x अप्रामाणिक.
25. प्रसन्न x अप्रसन्न, खिन्न, खडू, विषण्ण, उद्विग्न.
26. प्रखर x सौम्य.
27. पुण्यवान x पापी.
28. पारदर्शक x अपारदर्शक.
29. पायथा x माथा, शिखर.
30. ज्येष्ठ x कनिष्ठ.
31. नैसर्गिक x अनैसर्गिक.
32. निरभ्र x अभ्राच्छादित.
33. द्वेष x प्रेम.
34. निमंत्रित x आगंतुक.
35. निःशस्त्र x शस्त्रधारी.
36. दीर्घायुषी x अल्पायुषी.
37. दयाळू x निर्दयी, निर्दय, क्रूर.
38. तेजस्वी x निस्तेज , तेजहीन.
39. चिरंजीव x अल्पजीवी  .
40. तृप्त x अतृप्त .
41. तिमिर x प्रकाश.
42. चिमुकले x प्रचंड, विशाल, अवाढव्य, भव्य.
43. चारित्र्यवान x चारित्र्यहीन.
44. चिंताग्रस्त x चिंतामुक्त.
45. गर्विष्ठ x विनम्र.
46. क्षणभंगुर x चिरकालीन.
47. क्रूर x प्रेमळ, मायाळू, दयाळू.
48. कृतज्ञता x कृतघ्नता.
49. कायदेशीर x बेकायदेशीर.
50.  कल्पित x अकल्पित.
51. कर्णमधुर x कर्णकटू.
52. ऐच्छिक x अनैच्छिक, अपरिहार्य.
53. उन्नती x अवनती,अधोगती.
54. उद्घाटन x समारोप.
55. उदासवाणा x उल्हासित.
56. उत्तेजन x खच्चीकरण.
57. अंथरूण x पांघरूण.
58. अंधार , काळोख x उजेड , प्रकाश .
59. अंधुक x स्पष्ट.
60. अक्कल x बेअक्कल.
61.  अग्रज x अनुज.
62.  अचल x चल.
63.  अचूक x चुकीचेअटक.
64.  अजाण x सुजाण.
65.  अज्ञान x सज्ञान.
66.  अडचण x सोय.
67.  अतिवृष्टी x अनावृष्टी.
68.  अधिक x उणे       .
69.  अधोगती x प्रगती, उन्नती.
70.  अनाथ x सनाथ.

virudharthi shabd in marathi

१४००+ मराठी विरुद्धार्थी शब्द – virudharthi shabd in marathi

71.  अनुकूल x प्रतिकूल.
72.  अपराधी x निरपराधी.
73.  अपेक्षाभंग x अपेक्षापूर्ती.
74.  अपेक्षित x अनपेक्षित.
75.  अब्रू x बेअब्रू.
76.  अमर x मृत्य.
77.  अमूल्य x कवडीमोल.
78.  अर्थ x अनर्थ.
79.  अर्धवट x पूर्ण.
80.  अल्प x बहु.
81.  अल्लड x पोक्त.
82.  अवखळ x गंभीर.
83.  अशक्त x सशक्त.
84.  अस्त x प्रारंभ.
85.  आंधळा x डोळस.
86.  आकर्षण x अनाकर्षण.
87.  आकलनीय x अनाकलनीय.
88.  आकाश x पाताळ.
89.  आजादी x गुलामी.
90.  आठवण x विसर.
91.  आठवणे (स्मृती) x विसरणे.
92.  आडवे x उभे.
93.  आता x नंतर.
94.  आतुरता x उदासीनता .
95.  आदर x अनादर.
96.  आदर्श x अनादर्श.
97.  आदी x अनादी .
98.  आधी x नंतर.
99.  आनंद x दु:ख.
100.  आपुलकी x दुरावा.
101.  आयात x निर्यात.
102.  आरंभ (प्रारंभ) x शेवट, अखेर, अंत.
103.  आरोहण x अवरोहण.
104.  आळशी x कष्टाळू, उत्साही.
105.  आवड x नावड.
106.  आवडते x नावडते.
107.  आवश्यक x अनावश्यक.
108.  आशा x निराशा.
109.  आसक्त x अनासक्त, विरक्त.
110.  आस्तिक x नास्तिक.
111.  आहे x नाही.
112.  इच्छा x अनिच्छा.
113.  इतके x तितके.
114.  इमान x बेइमान.
115.  इष्ट x अनिष्ट.
116.  उंच x ठेंगणा, बुटका.
117.  उगवणे x मावळणे.
118.  उघडे x बंद.
119.  उचित x अनुचित.
120.  उजवा x डावा.
121.  उजेड x काळोख.
122.  उतार x चढ.
123.  उत्कर्ष x अपकर्ष, व्हास, अधोगती.
124.  उत्तरायण x दक्ष्तिणायण.
125.  उत्तीर्ण x अनुत्तीर्ण.
126.  उत्तेजन x विरोध.
127.  उत्पन्न x खर्च.
128.  उत्साह x निरुत्साह , अनुत्साह.
129.  उत्साही x निरुत्साही.
130.  उत्सुक x अनुत्सुक.
131.  उदय x अस्त.
132.  उदार x कृपण, कंजूस, संकुचित.
133.  उदास x प्रसन्न.
134.  उधळ्या x कंजूष, काटकसरी .
135.  उधार x रोख.
136.  उन x सावली.
137.  उन्नती x अवनती.
138.  उपकार x अपकार.
139.  उपदेश x बदसल्ला.
140.  उपद्रवी x निरुपद्रवी.

१४००+ मराठी विरुद्धार्थी शब्द – virudharthi shabd in marathi

141.  उपस्थित x अनुपस्थित.
142.  उभी x बसलेली.
143.  उभे x आडवे.
144.  उमेद x मरगळ.
145.  उलट x सुलट.
146.  उशीरा x लवकर.
147.  ऐक्य x दुही, फूट.
148.  ऐच्छिक x अनैच्छिक , अपरिहार्य.
149.  ऐटदार x केविलवाणा.
150.  ऐलतीर x पैलतीर.
151.  ओबडधोबड x गुळगुळीत.
152.  ओला x सुका.
153.  ओळख x अनोळख.
154.  कच्चा x पक्का.
155.  कठीण x सोपे.
156.  कडू x गोड.
157.  कबूल x नाकबूल.
158.  कमी x जास्त.
159.  कर्कश x संजुल.
160.  कर्णमधुर x कर्णकटू.
161.  कलंक x भूषण.
162.  कल्याण x अकल्याण.
163.  कळस x पाया , पायरी.
164.  कळा x अवकळा  .
165.  कष्टाळू x कामचोर.
166.  काटकसर x उधळपट्टी.
167.  कायम x तात्पुरते.
168.  काळा x पांढरा.
169.  काळोख x प्रकाश, उजेड.
170.  किमान x कमान.
171.  कीर्ती x अपकीर्ती.
172.  कीव x राग.
173.  कुशल x अकुशल .
174. प्रख्यात x कुख्यात.
175.  कृतज्ञ x कृतघ्न.
176.  कृत्रिम x नैसर्गिक.
177.  कृश (बारीक) x स्थूल, लठ्ठ.
178.  कोरडे x ओले.
179.  कोवळा x जून, निबर.
180.  कौतुक x निंदा.
181.  क्रूर x दयाळू.
182.  खरे x खोटे.
183.  खरेदी x विक्री.
184.  खर्चिक x कंजूस.
185.  खात्री x संशय.
186.  खादाड x मिताहारी.
187.  खाली x वर.
188.  खिन्न x प्रसन्न.
189.  खुळा x शहाणा.
190.  खूप x कमी .
191.  खूप (पुष्कळ) x थोडे, कमी.
192.  खोल x उथळ.
193.  गंभीर (पोक्त) x पोरकट, अवखळ .
194.  गडद , भडक , गहिरा x फिकट.
195.  गतकाळ x भविष्यकाळ.
196.  गमन x आगमन.
197.  गम्य x अगम्य.
198.  गरम x थंड , गार.
199.  गारवा x उष्मा .
200.  गुण x दोष, अवगुण.
201.  गुणगान x निदा.
202.  गुणी x अवगुणी.
203.  गुप्त x उगड.
204.  गुरु x शिष्य.
205.  गुळगुळीत x खडबडीत, खरबरीत.
206.  गोड x कडू.
207.  गोरा x काळा.
208.  गौण x मुख्य.
209.  ग्रामीण x शहरी, नागरी .
210.  ग्राहक x विक्रेता.

१४००+ मराठी विरुद्धार्थी शब्द – virudharthi shabd in marathi

211.  घट्ट x   ढिला, ढगळ.
212.  चंचल x स्थिर.
213.  चढ x उतार.
214.  चढणे x उतरणे.
215.  चपळ x सुस्त.
216.  चल x अचल, स्थिर.
217.  चवदार x बेचव.
218.  चांगले x वाईट.
219.  चिमुकला x थोरला.
220.  चिरकाल x अल्पकाल.
221.  चूक x बिनचूक , बरोबर.
222.  चोर x साव.
223.  छोटेसे x मोठेसे.
224.  जगणे x मरणे.
225.  जड x हलके.
226.  जन्म x मृर्यू.
227.  जलद, भराभर x हळू, सावकाश, हळूहळू.
228.  जवळ x दूर.
229.  जवाबदार x बेजवाबदार.
230.  जागरूक x निष्काळजी.
231.  जागा x झोपलेला.
232.  जागृत x निद्रिस्त.
233.  जाणता x अजाणता.
234.  जाणे x येणे.
235.  जास्त x कमी.
236.  जिवंत x मृत , मेलेला.
237.  जीत x हार.
238.  जीवन x मरण.
239.  जेवढा x तेवढा.
240.  जोश x कंटाळा.
241.  झोप x जाग.
242.  झोपडी x महाल.
243.  टंचाई x विपुलता.
244.  टणक x मऊ.
245.  टपोरे x बारिक.
246.  टिकाऊ x ठिसूळ.
247.  डावा x उजवा.
248.  डौलदार x बेढप.
249.  तरुण x म्हातारा.
250.  तर्क x वितर्क.
251.  तहान x भूक.
252.  तारक x मारक.
253.  ताल x बेताल.
254.  तिरपा x सरळ.
255.  तीक्ष्ण x बोथट.
256.  तीव्र x सौम्य , कोमल.
257.  तुरळक x दाट.
258.  तेजी x मंदी.
259.  तोड x बिनतोड.
260.  थांग x अथांग.
261.  थोर x सान, लहान.
262.  थोरला x धाकटा .
263.  दया x राग .
264.  दया x राग.
265.  दाट , घनदाट x विरळ.
266.  दारिद्र्य x श्रीमंती.
267.  दिन x रात, रजनी.
268.  दिवस x रात्र.
269.  दीर्घ x हस्व.
270.  दीर्घकाळ x अल्पकाळ.
271.  दीर्घायुषी x अल्पायुषी.
272.  दुःख x सुख.
273.  दुरुस्त x नादुरुस्त.
274.  दूरवर x जवळपास .
275.  दृश्य x अदृश्य.
276.  दृष्ट x सुष्ट.
277.  देश x विदेश.
278.  धडधाकट x कमजोर.
279.  धनाढ्य x दरिद्री, गरीब .
280.  धर्म x अधर्म.

१४००+ मराठी विरुद्धार्थी शब्द – virudharthi shabd in marathi

281.  धाडस x भित्रेपणा.
282.  धीट x भित्रा.
283.  धूर्त x भोळा .
284.  धैर्यवान x भेकड, भित्रा .
285.  नफा x तोटा.
286.  नर x नारी.
287.  नवे x जुने.
288.  निंदा x स्तुती.
289.  निद्रा x जागृती.
290.  निर्दयता x सहृदयता, सदयता.
291.  निर्बंध x मोकळीक.
292.  निर्भय x भयभीत.
293.  निर्मळ x मळकट .
294.  निश्चय x अनिश्चय.
295.  निष्काम x सकाम .
296.  नीती x अनीती.
297.  नुकसान x फायदा.
298.  नुकसान x फायदा  .
299.  नेता x अनुयायी  .
300.  नेहमी x क्वचित.
301.  नेहमी x क्वचित .
302.  नैसर्गिक x कृत्रिम .
303.  न्याय x अन्याय.
304.  पगारी x बिनपगारी.
305.  पडका x धडका.
306.  परवानगी x बंदी, मनाई .
307.  पराक्रमी x भित्रा.
308.  पराजित x अपराजित.
309.  परिचित x अपरिचित.
310.  परिहार्य x अपरिहार्य.
311.  पर्वा x बेपर्वा.
312.  पहिला x शेवटचा.
313.  पांढरा x काळा.
314.  पाठिंबा x विरोध.
315.  पात्र x अपात्र.
316.  पाप x पुण्य.
317.  पायथा x माथा, शिखर.
318.  पास x नापास.
319.  पुढारलेले x मागासलेले.
320.  पुढे (समोर) x मागे.
321.  पुष्कळ x थोडे.
322.  पूर्ण x अपूर्ण.
323.  पूर्णाक x अपूर्णांक.
324.  पूर्व x पश्चिम.
325.  पूर्वी x नंतर.
326.  पोकळ x भरीव, भरलेला.
327.  प्रकाश x अंधार.
328.  प्रगत x अप्रगत.
329.  प्रगती x अधोगती .
330.  प्रतिकार x सहकार  .
331.  प्रतिबंध x अप्रतिबंध.
332.  प्रतिष्ठा x अप्रतिष्ठा.
333.  प्रत्यक्ष x अप्रत्यक्ष.
334.  प्रमाण x अप्रमाण.
335.  प्रशंसा x निंदा.
336.  प्रसिद्ध x अप्रसिद्ध .
337.  प्रस्तुत x अप्रस्तुत.
338.  प्राचीन x अर्वाचीन.
339.  प्रामाणिक x अप्रामाणिक .
340.  प्रामाणिकपणा x लबाडी.
341.  प्रारंभ x अंत.
342.  प्रेमळ x रागीट.
343.  फायदा x तोटा.
344.  फार x कमी.
345.  फिकट x गडद.
346.  फुकट x विकत .
347.  बंद x उघडा  .
348.  बंधन x मुक्तता.
349.  बरे x वाईट.
350.  बरोबर x चूक.

व्याख्या – दोन उलट अर्थाच्या शब्दाना विरुद्धार्थी शब्द असे म्हणतात. उदाहरणार्थ : मित्र x शत्रु ,दिवस x रात्र.

list of antonyms in marathi

351.  बहुमान x अपमान.
352.  बाहेर x आत.
353.  बुद्धिमान x निर्बुद्ध.
354.  बेसावध x सावध.
355.  बेसूर x सुरेल.
356.  भक्कम x कमकुवत.
357.  भद्र x अभद्र.
358.  भय x अभय, निर्भय.
359.  भयंकर x सौम्य.
360.  भरपूर x थोडे.
361.  भले x बुरे.
362.  भसाडा x मंजुळ.
363.  भाग्यवंत x दुर्भागी.
364.  भूषण x दूषण.
365.  भेद x साम्य.
366.  मंजुळ x कर्कश.
367.  मंद x प्रखर.
368.  मऊ x टणक .
369.  मधुर x कडवट.
370.  मनोरंजक x कंटाळवाणे.
371.  मर्द x नामर्द.
372.  महाल x झोपडी.
373.  माघारा x सामोरा.
374.  माता x पिता .
375.  माथा x पायथा.
376.  मान x अपमान.
377.  माय x बाप .
378.  माया x द्वेष.
379.  मालक x नोकर.
380.  मित्र x शत्रू .
381.  मित्रत्व x शत्रुत्व.
382.  मुका x बोलका.
383.  मूर्ख x शहाणा .
384.  मृत्यू x जीवन.
385.  मैत्री x दुश्मनी.
386.  मोकळे x बंदिस्त.
387.  मोठा x लहान  .
388.  मौन x बडबड  .
389.  यश x अपयश .
390.  यशस्वी x अयशस्वी.
391.  याचक x दाता  .
392.  येईल x जाईल.
393.  येथे x तेथे .
394.  योग्य x अयोग्य.
395.  रक्षक x मारक.
396.  रणशूर x रणभीरू.
397.  रसाळ x नीरस.
398.  रसिक x अरसिक  .
399.  राजा x प्रजा.
400.  राव x रंक.
401.  रूचकर x बेचव  .
402.  रूपवान x कुरूप.
403.  रेखीव x ओबड धोबड,  खडबडीत.
404.  रोगी x निरोगी.
405.  लक्ष x दुलर्क्ष.
406.  लबाड x भोळा  .
407.  लबाडी x प्रामाणिकपणा.
408.  लय x प्रारंभ  .
409.  लांब x जवळ  .
410.  लांबी x रुंदी.
411.  लाज x निर्लज्जपणा.
412.  लाडके x नावडते.
413.  लायक x नालायक.
414.  लोक x परलोक.
415.  लोभ x निर्लोभ.
416.  लौकिक x दुलौकिक.
417.  वरिष्ठ x कनिष्ठ.
418.  विकसित x अविकसित.
419.  विजयी x पराभूत, पराजित.
420.  विद्यार्थी x शिक्षक.

विरुद्धार्थी शब्दाना उलट अर्थाचे शब्द असे सुद्धा म्हणतात.

list of antonyms in marathi

421.  विभक्त x अविभक्त.
422.  विरोध x पाठिंबा.
423.  विलंब x त्वरा.
424.  विशेष x सामान्य.
425.  विश्वास x अविश्वास.
426.  विष x अमृत.
427.  विसरणे x आठवणे   .
428.  वृद्ध x तरुण.
429.  वेगात x हळूहळू.
430.  व्यवस्थित x अव्यवस्थित .
431.  शत्रू x मित्र.
432.  शहर x खेडे.
433.  शाप x वर.
434.  शीत x अशीत.
435.  शीतल x उष्ण.
436.  शुद्ध x अशुद्ध.
437.  शेवट x सुरवात.
438.  श्रेष्ठ x कनिष्ठ.
439.  श्वास x निःश्वास .
440.  संवाद x विसंवाद.
441.  सत्य x असत्य.
442.  सभ्य x असभ्य.
443.  समाधान x असमाधान.
444.  समृद्धी x दारिद्र्य  .
445.  सरस x निरस.
446.  सान x थोर.
447.  सामुदायिक x वैयक्तिक     .
448.  साम्य x फरक.
449.  सार्थ x व्यर्थ.
450.  सार्वजनिक x खाजगी .
451.  साहसी x भित्रा.
452.  सुख x दु:ख.
453.  सुर x असुर.
454.  सुरक्षित x असुरक्षित.
455.  स्पष्ट x अस्पष्ट .
456.  स्वच्छ x घाणेरडा.
457.  स्वदेश x परदेश.
458.  स्वस्त x महाग.
459.  स्वहित x परमार्थ.
460.  स्वाधीन x पराधीन.
461.  स्वार्थ x परमार्थ.
462.  स्वार्थी x निःस्वार्थी.
463.  हजर x गैरहजर.
464.  हसणे x रडणे.
465.  हार x जीत.
466.  हिंसक x अहिंसक.
467.  हिंसा x अहिंसा.
468.  हित x अहित .
469.  हिरमुसलेला x उत्साही.
470.  हिशेबी x बेहिशेबी.
471.  हिशेबी x बिनहिशेबी, बेहिशेबी.
472.  हुशार x मठ्ठ.
473.  होकार x नकार.
474. अंकूचन x प्रसरण.
475. अंत x प्रारंभ .
476. अंतर x प्रारंभ.
477. अंतरंग x बहिरंग.
478. अंथरूण x पांघरूण.
479. अंध x डोळस.
480. अंधकार x प्रकाश.
481. अंधार, काळोख x प्रकाश, उजेड.
482. अकलवन्त x अकलशून्य.
483. अग्रज x अनुज.
484. अचल x चल.
485. अचलर x चल.
486. अचूक x चुकीचे.
487. अजर x जराग्रस्त.
488. अजरामर x नाशिवंत, नश्वर.
489. अजस्त्र x चिमुकले.
490. अटक x सुटका.

एखाद्या शब्दाचे एक पेक्षा अधिक विरुद्धार्थी शब्द असू शकतात.

opposite words in marathi

491. अडचण x सोय.
492. अडाणी x शहाणा.
493. अति x अल्प.
494. अतिवृष्टी x अनावृष्टी , अवर्षण.
495. अती x अल्प.
496. अथ x इति.
497. अधिक x उणे.
498. अधोगती x प्रगती, उन्नती.
499. अध्ययन x अध्यापन.
500. अनंत x प्रारंभ.
501. अनाथ x सनाथ, पोरका.
502. अनुकूल x प्रतिकूल.
503. अनुरूप x विजोड.
504. अपमान x सन्मान.
505. अपेक्षाभंग  x अपेक्षापूर्ती.
506. अपेक्षित x अनपेक्षित.
507. अबोल x बोलका ,वाचाळ.
508. अब्रू x बेअब्रू.
509. अभिमान x दुराभिमान.
510. अमर x मृत्यू.
511. अमाप x अल्पसे.
512. अमावस्या x पौर्णिमा.
513. अमूल्य x कवडीमोल.
514. अमृत,सुधा x विष,जहर,गरळ.
515. अरुंद x रुंद.
516. अर्थ x अर्थहीन.
517. अर्थपूर्ण x निरर्थक.
518. अर्धवट x पूर्ण.
519. अर्वाचीन x प्राचीन.
520. अलीकडे x पलीकडे.
521. अल्लड x पोक्त.
522. अळणी x खारट.
523. अवखळ x गंभीर.
524. अवघड x सवघड , सुलभ , सोपे.
525. अवघड  x सोपे.
526. अवजड x हलके.
527. अवधान x अनावधान.
528. अवसर x अनवसर.
529. अशक्त x सशक्त.
530. अशक्य x शक्य .
531. अशांत x प्रशांत.
532. अशुभ x शुभ.
533. असतो x नसतो.
534. असली x नकली .
535. असह्य x सुसह्य.
536. अस्त x उदय.
537. अस्सल x नक्कल.
538. अहंकार x निरहंकार , नम्र.
539. अहंकारी x विनम्र.
540. आंधळा x डोळस.
541. आकर्षण x अनाकर्षण.
542. आकलनीय x अनाकलनीय.
543. आकाश x पाताळ, धरती.
544. आकुंचित x विस्तारित.
545. आखूड , जवळ x लांब , लांबलचक.
546. आगमन x निर्गमन.
547. आगेकूच x माघार.
548. आग्रह x अनाग्रह, दुराग्रह.
549. आघाडी x पिछाडी.
550. आज x उद्या, काल.
551. आजादी x गुलामी.
552. आज्ञा x अवज्ञा.
553. आठवण x विस्मरण.
554. आठवणे x विसरणे.
555. आडवे x उभे.
556. आत x बाहेर   .
557. आता x नंतर        .
558. आतुरता x उदासीनता .
559. आदर x अनादर.
560. आदर्श x अनादर्श.

उपयोग – पोलीस भरती, तलाठी भरती, ग्रामसेवक भरती, लिपिक भरती, जिल्हा निवड समिती, व इतर सरकारी नोकऱ्यान साठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा मध्ये मराठी विरुद्धार्थी शब्द विचारतात.

opposite words in marathi

561. आदि x अंत.
562. आदिम x अंतिम.
563. आदी x अनादी.
564. आधार x निराधार.
565. आधी x नंतर.
566. आधुनिक x सनातनी.
567. आनंद x शोक, दुःख .
568. आपुलकी x परकेपणा.
569. आमंत्रित x आंगतुक.
570. आय x व्यय.
571. आयात x निर्यात.
572. आरंभ, सुरुवात x अखेर, शेवट.
573. आराम x कष्ट.
574. आरोहण x अवरोहण.
575. आला x गेला.
576. आळशी x उद्योगी.
577. आळस x उत्साह.
578. आवक x जावक.
579. आवड x नावड.
580. आवडते x नावडते.
581. आवश्यक x अनावश्यक.
582. आशा x निराशा .
583. आशीर्वाद x शाप.
584. आसक्ती x विरक्ती.
585. आस्तिक x नास्तिक.
586. आस्था x अनास्था.
587. आहे x नाही        .
588. आहेरे x नाहिरे .
589. इकडे x तिकडे.
590. इच्छा x अनिच्छा.
591. इथली x तिथली        .
592. इथे x तिथे.
593. इप्सित x अवांच्छित.
594. इमानी x बेइमानी.
595. इलाज x नाइलाज .
596. इवले x प्रचंड.
597. इष्ट x अनिष्ट.
598. इहलोक x परलोक.
599. उंच x सखोल, बुटका, ठेंगू, सखल.
600. उगवणे x मावळणे.
601. उगवती x मावळती.
602. उग्र x सौम्य.
603. उघड x बंद ,गुप्त.
604. उघडे x बंद.
605. उच x नीच.
606. उचित x अनुचित.
607. उच्च x नीच.
608. उच्चारित x अनुच्चारित.
609. उजवा x डावा.
610. उजेड x काळोख.
611. उणे x दुणे , अधिक.
612. उतरण x चढण.
613. उतरणे x चढणे.
614. उताणा x पालथा.
615. उताणे x उबडे.
616. उतार x चढाव.
617. उत्कर्ष x अपकर्ष, अधोगती.
618. उत्कृष्ट x निकृष्ट.
619. उत्तम x क्षुद्र.
620. उत्तर x दक्षिण.
621. उत्तीर्ण x अनुत्तीर्ण.
622. उत्साह x निरुत्साह, मरगळ.
623. उदंड x कमी.
624. उदघाटन x समारोप.
625. उदय x ह्रास.
626. उदार x कंजूस, अनुदार.
627. उदास x प्रसन्न.
628. उद्धट x नम्र , विनयशील.
629. उद्योगी x निरुद्योगी.
630. उधळ्या x कंजूस, काटकसरी .

विरुद्धार्थी शब्द हा मराठी व्याकरणात समाविष्ट असल्याने शालेय जीवन पासून विद्यार्थ्याना विरुद्धार्थी शब्दांची माहित असने आवश्यक आहे.

marathi virudharthi shabd dictionary

631. उधार x रोख.
632. उन्नत x अवनत.
633. उपकार x अपकार.
634. उपदेश x बदसल्ला.
635. उपमेय x अनुपमेय.
636. उपयोग x निरुपयोग.
637. उपयोगी x निरुपयोगी.
638. उपाय x निरुपाय.
639. उभे x आडवे.
640. उमेद x मरगळ.
641. उलट x सुलट   .
642. उलटा x सुलटा.
643. उल्लड x पोक्त.
644. उशिरा x लवकर.
645. उष्ण x थंड,गार, शीतल.
646. ऊन x सावली.
647. एक x अनेक.
648. एकजूट x फूट, फाटाफूट.
649. एकदा x अनेकदा.
650. एकम x वेगवेगळे.
651. एकमत x दुमत.
652. एकवचन x अनेकवचन.
653. एकी x दुफळी, बेकी.
654. एहिक x पारमार्थिक.
655. ऐक्य x दुही, फूट.
656. ऐटदार x केविलवाणा.
657. ऐलतीर x पैलतीर.
658. ओबडधोबड x गुळगुळीत.
659. ओला x कोरडा , सुका.
660. ओली x कोरडी,सुकी.
661. ओले x सुके, कोरडे.
662. ओळख x अनोळख.
663. ओळखी x अनोळखी.
664. ओळखीचे x अनोळखी.
665. ओवळा x सोहळा.
666. औत्सुक्य x औदासीन्य.
667. औधत्य x नम्रता.
668. औरस x अनौरस.
669. कंटाळा x उत्साह .
670. कच्चा x पक्का.
671. कच्चे x पक्के.
672. कच्चे x  पक्के.
673. कठीण (अवघड) x सोपे, मऊ, कोमल, मृदू.
674. कठोर x मृदू, कोमल, सौम्य, कनवाळू.
675. कडक x सौम्य, नरम, मऊ.
676. कडू x गोड.
677. कबूल x नाकबूल.
678. कमकुवत x भक्कम.
679. कमी x जास्त, पुष्कळ.
680. कर्कश x मधुर, मंजुळ.
681. कलंक x भूषण.
682. काळा x पांढरा, गोरा.
683. कल्याण x अकल्याण.
684. कळत x नकळत.
685. कळस x पाया, पायरी.
686. कळा x अवकळा.
687. कष्टाळू x कामचोर.
688. काटकसर x उधळपट्टी.
689. काटकुळे x जाड.
690. कायदा x बेकायदा.
691. कायदेशीर x बेकायदेशीर.
692. कायम x तात्पुरते.
693. कालिक x कालातीत.
694. काळे x पांढरे, सफेद.
695. काळोख x प्रकाश, उजेड.
696. किंकर,चाकर x मालक,धनी.
697. किमान x कमाल.
698. कीर्ती x अपकीर्ती.
699. कीव x राग.
700. कुंठित x अकुंठित.

Use – Marathi Antonyms word are useful for increasing Marathi language communication skills.

300 opposite words in marathi

701. कुकर्म x सत्कर्म.
702. कुचकामी x फलदाई.
703. कुलटा x घरंदाज.
704. कुशल x अकुशल.
705. कृतज्ञ x कृतघ्न.
706. कृत्रिम x नैसर्गिक, स्वाभाविक, अकृत्रिम.
707. कृपा x अवकृपा, रोष.
708. कृश (बारीक) x स्थूल, धट्टाकट्टा, लठ्ठ.
709. कृष्ण x धवल.
710. कोरडा x ओला ,सुका.
711. कोरडे x ओले.
712. कोवळा x जून,कडक,निबर.
713. कोवळे x जून,राठ, निबर.
714. कौतुक x निंदा.
715. क्षमा x शिक्षा.
716. क्षम्य x अक्षम्य.
717. क्षय x वाढ.
718. क्षर x अक्षर.
719. क्षुद्र x महत्वपूर्ण.
720. क्षेम x धोका.
721. खंडन x मंडन.
722. खंबीर x डळमळीत.
723. खरा x खोटा.
724. खरे x खोटे.
725. खरेदी x विक्री.
726. खर्चिक x कंजूस.
727. खात्री x संशय.
728. खादाड x मिताहारी.
729. खारे x गोड.
730. खाली x वर.
731. खिन्न x प्रसन्न.
732. खुळा x शाहाणा.
733. खुश x नाखूष.
734. खूप x थोडे, कमी.
735. खोटी x खरी.
736. खोटेपणा x खरेपणा.
737. खोल x उथळ.
738. खोली x उंची.
739. गंभीर x अवखळ, पोरकट.
740. गच्च, गर्द, दाट x सैल,विरळ.
741. गडद x फिकट.
742. गढूळ x स्वच्छ.
743. गतकाल x भविष्यकाळ.
744. गती x अधोगती,परागती.
745. गद्य x पद्य.
746. गमन x आगमन.
747. गम्य x अगम्य.
748. गरम, उष्ण x थंड, गार.
749. गरिबी x श्रीमंती .
750. गरीब x श्रीमंत.
751. गर्व x विनय.
752. गारवा x उष्मा .
753. गाव x शहर.
754. गुण x दोष, अवगुण.
755. स्तुति x निंदा.
756. गुणी x अवगुणी.
757. गुप्त x उघड.
758. गुरू x शिष्य .
759. गुलामी x स्वातंत्र.
760. गुळगुळीत  x खरखरीत, खडबडीत.
761. गोड x  कडू.
762. गोरा x काळा.
763. गोरेपन x काळेकुट्ट.
764. गौण x मुख्य.
765. ग्रामीण x शहरी.
766. ग्राहक x विक्रेता.
767. ग्राह्य x अग्राह्य, न्याज्य.
768. घटणे x वाढणे .
769. घट्ट x सैल, विरळ.
770. घन x द्रव.

Use – Marathi Antonyms words reading helps to increase your Marathi word knowledge.

antonyms in marathi

771. घाऊक x किरकोळ.
772. घाणेरडा x स्वच्छ.
773. चंचल x स्थिर.
774. चढ x उतार.
775. चढण x उतरण.
776. चढणे x उतरणे.
777. चढाई x माधार.
778. चढून x उतरून.
779. चपळ x मंद, अचपळ.
780. चल x अचल, स्थिर.
781. चवदार x बेचव.
782. चविष्ट x बेचव.
783. चांगला x वाईट.
784. धाकटा x थोरला.
785. चिमुकला x प्रचंड.
786. चिरकाल x अल्पकाल.
787. चूक x बिनचूक, बरोबर.
788. चैन x बेचैन.
789. चोर x पोलीस.
790. छोटी x मोठी.
791. छोटे x मोठे.
792. छोटेसे x मोठेसे.
793. जगणे x मरणे.
794. जड x हलके.
795. जाणता x अजाण,अडाणी.
796. जनता x नेणता.
797. जन्म x मृत्यू , मरण.
798. जबाबदार x बेजबाबदार.
799. जमा x खर्च.
800. जय x पराजय, पराभव, अपजय.
801. जर  x तर.
802. जलद x हळू, सावकाश, हळूहळू.
803. जवळ x दूर.
804. जवळची x लांबची.
805. जहाल x मवाळ.
806. जागणे x झोपणे.
807. जागा x झोपलेला.
808. जागृक x निष्काळजी.
809. जागृत x निद्रिस्त.
810. जाड x बारीक.
811. जाड्या x रोड्या.
812. जाणता x अजाणता.
813. जाणे x येणे.
814. जास्त x कमी, थोडे.
815. जिंकणे x हरणे.
816. जिवंत x मृत, मेलेला.
817. जीर्ण x अजीर्ण.
818. जीवन x मरण.
819. जुने x नवे.
820. जेता x जित.
821. जेवढा x तेवढा.
822. जेष्ठ x कनिष्ट.
823. जोड x विजोड.
824. जोडणे x मोडणे.
825. जोश x कंटाळा.
826. ज्ञात x अज्ञात.
827. ज्ञान x अज्ञान.
828. ज्ञानी x अज्ञानी.
829. ज्ञेय x अज्ञेय.
830. झोप x जाग.
831. झोपडी x महाल.
832. टंचाई x विपुलता.
833. टणक x मऊ ,मृदू.
834. टवटवीत x   निस्तेज.
835. टिकाऊ x ठिसूळ, कमकुवत.
836. ठळक  x पुसट.
837. डावा x उजवा.
838. डौलदार x बेढप.
839. तजेलदार x कोमेजलेले.
840. तथ्य x मिथ्य.

Marathi Antonyms words are always asked in competitive exams like MPSC, PSI, MPSC STI, MPSC Assistant, MPSC Rajya Seva, Maharashtra Talathi Exam, Collector office clerk exam, Zilla Nivad Samiti, and ZP recruitments.

antonyms in marathi

841. तन्मय x द्विधा.
842. तप्त x थंड.
843. तम,तिमिर x प्रकाश,उजेड.
844. तरूण x वृद्ध, म्हातारा.
845. तर्क x वितर्क.
846. तळ x माथा.
847. तहान x भूक.
848. ताजी x शिळी.
849. ताजे x शिळे .
850. तारक x मारक.
851. ताल x बेताल.
852. तिरपा x सरळ.
853. तीक्ष्ण x बोथट.
854. तीव्र x सौम्य, कोमल.
855. तुरळक x दाट.
856. तेजी x मंदी.
857. तोड x बिनतोड.
858. थंड x गरम.
859. थंडी x उष्णता, गरमी.
860. थांग x अथांग.
861. थोडे  x जास्त.
862. थोर x सान, लहान.
863. दया x राग.
864. दाट x विरळ, पातळ.
865. दारिद्र्य x श्रीमंती.
866. दिन x रजनी, रात.
867. दिवस x रात्र.
868. दीन x रात.
869. दीप्ती x अंधःकार.
870. दीर्घ x ऱ्हस्व दुरित.
871. दीर्घकाळ x अल्पकाळ.
872. दुख x सुख ,शांती.
873. दुभती x भाकड.
874. दुमत  x एकमत.
875. दुरित x सज्जन .
876. दुरुस्त x नादुरुस्त.
877. दुर्गम x सुगम.
878. दुवा  x शाप.
879. दुष्काळ x सुकाळ.
880. दुष्ट x सुष्ट, सुष्ठ.
881. दूर x जवळ, निकट.
882. दूरवर x जवळपास.
883. दृश्य x अदृश्य.
884. दृष्ट x सुष्ट   .
885. देव x दैत्य , दानव , राक्षस.
886. देवाण x घेवाण.
887. देश x विदेश.
888. देशभक्त x देशद्रोही.
889. दैववाद x प्रयत्नवाद.
890. दोष x गुण.
891. दोषी x निर्दोषी, निर्दोष.
892. दोस्ती x वैर.
893. द्वेष x प्रेम.
894. धडधाकट x कमजोर.
895. धनवंत x निर्धन, कंगाल.
896. धनाढ्य x गरीब, दरिद्री.
897. धनिक, धनवंत x निर्धन , गरीब.
898. धर्म x अधर्म .
899. धष्टपुष्ट x रोड, रोडका.
900. धाकटा  x मोठा.
901. धाडस x भित्रेपणा.
902. धिटाई x भित्रेपणा, भ्याडपणा.
903. धीट x भित्रा, भेकड, भ्याड.
904. धुरीण x अनुयायी.
905. धूर्त  x भोळा.
906. धूसर x स्पष्ट.
907. धैर्यवान x भेकड.
908. नक्कल x अस्सल.
909. नदी x समुद्र.
910. नफा x तोटा, नुकसान, हानी.

marathi opposite words list

911. नम्र x उद्धट.
912. नम्रता x गर्विष्टपणा, उद्धटपणा, उर्मटपणा.
913. नर x नारी.
914. नवी x जुनी.
915. नवे x जुने.
916. नशीबवान x कमनशिबी.
917. नाखूष x खुश.
918. नाजूक x राठ, राकट.
919. निंदा x स्तुती.
920. निद्रा x जागृती.
921. नियंत्रित x अनियंत्रित.
922. नियमित x अनियमित.
923. निर्जीव x सजीव .
924. निर्दयता x सहृदयता, सदयता.
925. निर्बंध x मोकळीक.
926. निर्भय x भयभीत, भित्रा.
927. निर्मळ x मळकट.
928. निर्लज्ज x सलज्ज.
929. निश्चय x अनिश्चय.
930. निश्चित x अनिश्चित.
931. निष्काम x सकाम.
932. नीटनेटका x गबाळ्या.
933. नीती x अनीती.
934. नुकसान x फायदा.
935. नेता x अनुयायी.
936. नेहमी x क्वचित.
937. नोकर x मालक, धनी.
938. न्याय x अन्याय.
939. न्यूनता x विपुलता.
940. पक्की x कच्ची.
941. पक्के x कच्चे.
942. पगारी x बिनपगारी.
943. पडका x धडका.
944. परका x स्वकीय.
945. परवानगी x मनाई, बंदी.
946. पराक्रमी x भित्रा.
947. पराजित x अपराजित.
948. परिचित x अपरिचित.
949. परिहार्य x अपरिहार्य.
950. पर्वा x बेपर्वा.
951. पलीकडे  x अलीकडे.
952. पवित्र x अपवित्र.
953. पसंत x नापसंत.
954. पहिला x शेवटचा, अखेरचा.
955. पांढराशुभ्र x काळाकुट्ट.
956. पाठिंबा x विरोध.
957. पात्र x अप्रात्र.
958. पाप x पुण्य.
959. पास x नापास.
960. पुढची x मागची.
961. पुढारलेले x मागासलेले.
962. पुढारी x अनुयायी.
963. पुढील x मागील.
964. पुढे x मागे.
965. पुरेसे x अपुरे.
966. पुरोगामी x कर्मठ, सनातनी.
967. पुष्कळ x थोडे.
968. पूर्ण x अपूर्ण.
969. पूर्णां x अकपूर्णांक.
970. पूर्णाक x अपूर्णांक.
971. पूर्व x पश्चिम.
972. पूर्वी x नंतर.
973. पोकळ x भरीव, भरलेला.
974. पौर्णिमा x अमावास्या.
975. पौर्वात्य x पाश्चात्य, पाश्चिमात्य.
976. प्रकाश x अंधार.
977. प्रगत x अप्रगत.
978. प्रगती x अधोगती, परागती.
979. प्रचंड x चिमुकला.
980. प्रतिकार x सहकार.

100 opposite words list in marathi

981. प्रतिबंध x अप्रतिबंध.
982. प्रतिष्ठा x अप्रतिष्ठा.
983. प्रत्यक्ष x अप्रत्यक्ष.
984. प्रफुल्लित x म्लान, सुकलेले.
985. प्रमाण x अप्रमाण.
986. प्रवृत्त x परावृत्त, निवृत्त.
987. प्रशंसा x कुचाळी.
988. प्रशंसा x निंदा, अप्रशंसा.
989. प्रश्न x उत्तर.
990. प्रसरण x आकुंचन.
991. प्रसिद्ध x अप्रसिद्ध.
992. प्रस्तुत x अप्रस्तुत.
993. प्राचीन x अर्वाचीन.
994. प्रामाणिकपणा x लबाडी.
995. प्रारंभ x अंत.
996. प्रिय x अप्रिय.
997. प्रेम x द्वेष, राग, तिटकारा.
998. प्रेमळ x रागीट.
999. फरक x साम्य.
1000. फायदा x तोटा.
1001. फार x कमी.
1002. फिकट x गडद.
1003. फुकट x विकत .
1004. बंडाळी x सुव्यवस्था.
1005. बंद x उघडा.
1006. बंधन x मुक्तता.
1007. बंधु x भगिनी.
1008. बरे x वाईट.
1009. बरोबर x चूक .
1010. बलवान x दुर्बल.
1011. बसणे x उठणे.
1012. बहुमान x अपमान.
1013. बारीक x जाड.
1014. बाल x वृद्ध.
1015. बाहेर x आत.
1016. बिंब x प्रतिबिंब.
1017. बिकट x सुगम, सुलभ, सोपे.
1018. बिघात x दुरुस्ती.
1019. बुद्धिमान x ढ,मठ्ठ ,निर्बुद्ध. बुधिहीन.
1020. बेरीज x वजाबाकी.
1021. बेसावध x सावध.
1022. बेसूर x सुरेल  .
1023. बोलका x अबोल, मुका, मूक.
1024. भक्कम x कमकुवत.
1025. भडक x सौम्य.
1026. भद्र x अभद्र.
1027. भय x निर्भय.
1028. भयंकर x सौम्य.
1029. भयभीत x निर्भय.
1030. भर x झीज.
1031. भरपूर x थोडे.
1032. भरभर x हळूहळू, सावकाश.
1033. भरभराट x ऱ्हास.
1034. भले x बुरे.
1035. भव्य x चिमुकले.
1036. भसाडा x मंजुळ.
1037. भांडण x सलोखा.
1038. भाग्य x दुर्भाग्य.
1039. भाग्यवंत x दुर्भागी.
1040. भान x बेभान.
1041. भूक x तहान.
1042. भोग x त्याग.
1043. मंजुळ x कर्कश.
1044. मंजूर x नामंजूर.
1045. मंद x प्रखर.
1046. मऊ x कठीण.
1047. मतिमंद x बुद्धिमान.
1048. मधुर x कडवट.
1049. मध्यम x उच्च.
1050. मनोरंजक x कंटाळवाणे, नीरस.

virudharthi words in marathi

1051. मरण x जीवन.
1052. मर्त्य x अमर.
1053. मर्द x नामर्द.
1054. मलुल x टवटवीत.
1055. महात्मा x दुरात्मा.
1056. महान x क्षुद्र.
1057. महाल x झोपडी.
1058. मागचा x पुढचा.
1059. मागासपणा x पुढारलेपणा.
1060. माघारा x सामोरा.
1061. माजी x आजी, विद्यमान.
1062. माता x पिता.
1063. माथा x पायथा.
1064. मानसन्मान x अपमान.
1065. माय x बाप.
1066. माया x द्वेष.
1067. मालक  x नोकर.
1068. माहेर x सासर.
1069. मिटलेले x उघडलेले.
1070. मित्र x शत्रू.
1071. मित्रत्व x शत्रुत्व.
1072. मुऊ  x कडक.
1073. मुका x बोलका.
1074. मुख्य x गौण.
1075. मूर्ख x शहाणा.
1076. मृत x जिवंत.
1077. मृत्यू x जीवन.
1078. मृदू x ठणक, कठीण.
1079. मैत्री x दुष्मनी, वैर.
1080. मोकळा x बंदिस्त.
1081. मोकळे x बंदिस्त.
1082. मोठा x लहान.
1083. मौन x बडबड.
1084. म्हातारा x तरुण.
1085. यश x अपयश.
1086. यशस्वी x अयशस्वी.
1087. याचक x दाता.
1088. याचित x आयाचित.
1089. येईल x जाईल.
1090. येणे x जाणे.
1091. येथे x तेथे.
1092. योग्य x अयोग्य.
1093. रंक x राव,धनाढ्य.
1094. रक्षक x मारक.
1095. रडणे x हसणे.
1096. रडू x हसू.
1097. रणशूर x रणभीरू.
1098. रसाळ x नीरस.
1099. रसिक x अरसिक.
1100. राकट x नाजूक.
1101. राग x लोभ.
1102. राग x प्रेम.
1103. रागीट x प्रेमळ.
1104. राजमार्ग x आडमार्ग.
1105. राजा x प्रजा.
1106. रात्र x दिवस.
1107. राव x रंक.
1108. रिकामा x भरलेला.
1109. रुंद x अरुंद.
1110. होकर x नकार.
1111. रुचकर x बेचव,सपक,रुचीहीन.
1112. रुची x अरुची.
1113. रुडू x हसू.
1114. रूचकर x बेचव, रुचिहीन.
1115. रूपवान x कुरूप.
1116. रेखीव x ओबड-धोबड, खडबडीत.
1117. रोख x उधार.
1118. रोगी x निरोगी.
1119. लंब x आखूड.
1120. लक्ष x दुलर्क्ष.

१४००+ मराठी विरुद्धार्थी शब्द – virudharthi shabd in marathi

1121. लक्ष्मीपुत्र x दरिद्री.
1122. लघु x विशाल.
1123. लठ्ठ x कृश.
1124. लबाड x भोळा.
1125. लबाडी x प्रामाणिकपणा.
1126. लय x प्रारंभ  .
1127. लवचिक x ताठर.
1128. लहानपण x मोठेपण.
1129. लांब x जवळ.
1130. लांबी x रुंदी.
1131. लाजरा x निलाजरा.
1132. लाडके x नावडते.
1133. लाभ x हानी, तोटा.
1134. लायक x नालायक.
1135. घटित x घटित.
1136. लेचापेचा x भक्कम.
1137. लोक x परलोक.
1138. लोभ x निर्लोभ.
1139. लोभी x निर्लोभी.
1140. वद्य x निदय.
1141. वर x खाली.
1142. वर x वधू.
1143. वरिष्ठ x कनिष्ठ.
1144. वर्णनीय x अवर्णनीय .
1145. वाकडे x सरळ.
1146. वाजवी x गैरवाजवी.
1147. वादी x प्रतिवादी.
1148. वापर  x गैरवापर .
1149. विकसित x अविकसित.
1150. विकार x निर्विकार.
1151. विकारी x अविकारी.
1152. विकास x ऱ्हास.
1153. विचार x अविचार.
1154. विचारी x अविचारी.
1155. विजय x पराजय.
1156. विजयी x पराभूत, पराजित.
1157. विद्यार्थी x शिक्षक.
1158. विद्वान x अडाणी.
1159. विनंती x ताकीद.
1160. विनाशी x अविनाशी.
1161. विपुल x थोडे, थोडेसे, कमी, अल्प.
1162. विपुलता x कमतरता , तुटवडा.
1163. विभक्त x अविभक्त, एकम.
1164. वियोग x संयोग, मीलन, सहवास.
1165. विरोध x संमती, मान्यता.
1166. विलंब x त्वरा.
1167. विवाद x निर्विवाद.
1168. विवाहित x अविवाहीत.
1169. विवेक x अविवेक.
1170. विशेष x सामान्य.
1171. विश्वास x अविश्वास.
1172. विष x अमृत.
1173. विसंवाद x सुसंवाद.
1174. विसरणे x आठवणे.
1175. विस्मरणीय x अविस्मरणीय.
1176. वृद्ध x तरुण.
1177. वेगडे x सारखे.
1178. वेगात x हळूहळू.
1179. वेडा x शहाणा.
1180. वेध x निर्वेध.
1181. वेळी x अवेळी.
1182. वैचारिक x आवैचारिक.
1183. वैयक्तिक x सार्वजनिक, सामुहिक, सामुदायिक.
1184. व्यंग x अव्यंग.
1185. व्यवस्था x अव्यवस्था.
1186. व्यवस्थित x अव्यवस्थित.
1187. व्यवहार x अव्यवहार.
1188. शंका x खात्री  .
1189. शंका x कुशंका.
1190. शकुन x अपशकुन.

१४००+ मराठी विरुद्धार्थी शब्द – virudharthi shabd in marathi

1191. शत्रुत्व x मित्रत्व.
1192. शहर x खेडे.
1193. शहाणा x वेडा, मूर्ख, मूढ.
1194. शांत x अशांत, तापट, रागीट.
1195. शांती  x गोंधळ, गरदा, अशांती.
1196. शाप x वर, वरदान, आशीर्वाद.
1197. शिकारी x सावज.
1198. शिक्षा x शाबाशकी.
1199. शिखर x पायथा.
1200. शितल x उष्ण.
1201. शिळे x ताजे.
1202. शिस्त x बेशिस्त .
1203. शीघ्र x मंद.
1204. शीत x अशीत.
1205. शीतल x उष्ण  .
1206. शुक्लपक्ष x कृष्णपक्ष.
1207. शुद्ध x अशुद्ध.
1208. शुभ x अशुभ.
1209. शुभशकुन x अपशकुन.
1210. शूर x भित्रा   .
1211. शेंडा x बुडखा, मूळ.
1212. शेष x निःशेष, निश्शेष.
1213. शोभिवंत x विशोभित.
1214. श्रुत x अश्रुत.
1215. श्रेष्ठ x कनिष्ठ.
1216. श्वास x निश्वास, उच्छ्वास.
1217. संकुचित x व्यापक, उदार, विशाल.
1218. संक्षिप्त  x प्रदीर्घ.
1219. संघटन x विघटन.
1220. संघटित x असंघटित.
1221. संतुष्ट x असंतुष्ट.
1222. संतोष x असंतोष.
1223. संदिग्ध x असंदिग्ध.
1224. संध्याकाळ  x पहाट.
1225. संन्यासी x संसारी.
1226. संपन्न x असंपन्न.
1227. संबंध x असंबंध.
1228. संभव x असंभव.
1229. संमती x विरोध.
1230. संवाद x विसंवाद.
1231. संशय x नि:संशय.
1232. सकर्मक x अकर्मक.
1233. सकाम x निकाम.
1234. सकारण x अकारण.
1235. सकाळ x दुपार, सायंकाळ, संध्याकाळ.
1236. सकृत x अकृत.
1237. सक्ती x खुषी.
1238. सक्षम x अक्षम.
1239. सगुण x निर्गुण.
1240. सगुण x दुर्गुण.
1241. सचेतन x अचेतन.
1242. सजातीक x विजातील.
1243. सजातीय x विजातीय.
1244. सजीव x निर्जीव.
1245. सज्जन x दुर्जन.
1246. सज्ञान x अज्ञान.
1247. सतर्क x बेसावध.
1248. सतर्क  x बेसावध.
1249. सतेज x निस्तेज.
1250. सत्कर्म x दुष्कर्म.
1251. सत्य x असत्य.
1252. सदगती x दुर्गती.
1253. सदय x निर्दय.
1254. सदाचरण x दुराचरण.
1255. सदाचार x दुराचार.
1256. सदाचारी x दुराचारी.
1257. सदुपयोग x दुरुपयोग.
1258. सदोष x निर्दोष.
1259. सद्गती x दुर्गती.
1260. सद्गुण x दुर्गुण.

१४००+ मराठी विरुद्धार्थी शब्द – virudharthi shabd in marathi

1261. सधन x निर्धन.
1262. सधवा x विधवा.
1263. सनदशीर x बेसनदशीर.
1264. सनातनी x सुधारक, पुरोगामी.
1265. सन्मार्ग x कुमार्ग.
1266. सन्मुख x विन्मुख.
1267. सफल x असफल, विफल, निष्फल.
1268. सफल x विफल.
1269. सबल, x दुर्बळ, दुर्बल.
1270. सभ्य x असभ्य.
1271. सम x विषम, व्यस्त.
1272. समज x गैरसमज, नासमज.
1273. समता x विषमता.
1274. समदर्शी x पक्षपाती.
1275. समर्थ x असमर्थ.
1276. समाधान x असमाधान.
1277. समान x असमान.
1278. समानार्थी x विरुद्धार्थी.
1279. समृद्धी x दारिद्र्य  .
1280. समोर x मागे.
1281. सरळ x वक्र, वाकडा, तिरपा, वेडावाकडा.
1282. सरस x निरस.
1283. सलग x विलग, अलग.
1284. सवाल x जबाब.
1285. सविकारी x निर्विकारी, अविकारी.
1286. सशक्त x अशक्त, दुर्बल.
1287. सशस्त्र x निःशस्त्र.
1288. सहकार x असहकार.
1289. सहकार्य x असहकार्य.
1290. सहज x मुद्दाम.
1291. सहिष्णू  x असहिष्णु.
1292. सहेतुक x निर्हेतुक.
1293. सह्य x असह्य.
1294. साकार x निराकार.
1295. साक्षर x निरक्षर.
1296. साक्षरता x निरक्षरता.
1297. साधार x निराधार.
1298. साधारण x असाधारण.
1299. साध्य x असाध्य.
1300. सान x थोर.
1301. सानुली x मोठी.
1302. सामान्य x असामान्य.
1303. सामुदायिक x वैयक्तिक     .
1304. साम्य x भेद.
1305. सायास x विनासायास.
1306. सारखे x निराळे.
1307. सार्थ x व्यर्थ.
1308. सार्थक x निरर्थक.
1309. सार्वजनिक x खाजगी .
1310. साव x चोर.
1311. सावत्र x सख्खा.
1312. सावध x बेसावध, असावध.
1313. साशंक x नि:शंक.
1314. साहसी x भित्रा.
1315. सुंदर, देखणा (सुरूप) x कुरूप.
1316. सुकर x दुष्कर.
1317. सुकर्म x दुष्कर्म,कुकर्म.
1318. सुकाळ x दुष्काळ.
1319. सुकीर्ती x दुष्कीर्ती.
1320. सुख x दुःख.
1321. सुखकारक x दुःखकारक.
1322. सुखद x दुःखद.
1323. सुगंध x दुर्गंध.
1324. सुगम x दुर्गम.
1325. सुचिन्ह x दुश्चिन्ह.
1326. सज्जन x दुर्जन.
1327. सुजाण x अजाण.
1328. सुटका x अटक.
1329. सुदैव x दुर्दैव.
1330. सुदैवी x दुर्दैवी.

१४००+ मराठी विरुद्धार्थी शब्द – virudharthi shabd in marathi

1331. सुपीक x नापीक, ओसाड, वैराण.
1332. सुपुत्र x कुपुत्र.
1333. सुप्रसिद्ध x कुप्रसिद्ध.
1334. सुबक x बेढब, ओबडधोबड.
1335. सुबत्ता x दुर्भिक्ष, दैन्य.
1336. सुबुद्धी x दुर्बुद्धी.
1337. सुभाषित x कुभाषित.
1338. सुयोग x कुयोग.
1339. सुर x असुर.
1340. सुरस x नीरस.
1341. सुरूप x कुरूप.
1342. सुरेल x बेसूर.
1343. सुलक्षणी x कुलक्षणी.
1344. सुलभ x दुर्लभ.
1345. सुवार्ता x दुर्वार्ता.
1346. सुविचार x कुविचार.
1347. सुव्यवस्था x गैरव्यवस्था, अव्यवस्था.
1348. सुशिक्षित x अशिक्षित.
1349. सुशोभित x विशोभित.
1350. सुसंगत x विसंगत, असंगत.
1351. सुसंवाद x विसंवाद.
1352. सुसंस्कृत x असंस्कृत.
1353. सूक्ष्म x स्थूल.
1354. सूज्ञ x अज्ञ.
1355. सूर x बेसूर.
1356. सेवक x मालक.
1357. सोईस्कर x गैरसोयीचे.
1358. सोय x गैरसोय.
1359. सोवळे x ओवळे.
1360. सौंदर्य x कुरुपता.
1361. सौजन्य x उद्धटपणा.
1362. सौभाग्य x दुर्भाग्य.
1363. स्तुती x निंदा, निर्भत्सना.
1364. स्त्री x पुरुष.
1365. स्थिर x अस्थिर.
1366. स्थिरता x अस्थिरता.
1367. स्थूल x सूक्ष्म,कृश.
1368. स्पष्ट x अस्पस्ट.
1369. स्पृश्य x अस्पृश्य.
1370. स्मरण x विस्मरण.
1371. स्वतंत्र x परतंत्र.
1372. स्वदेश x परदेश.
1373. स्वदेशी x परदेशी.
1374. स्वधर्म x परधर्म.
1375. स्वराज्य x परराज्य.
1376. स्वर्ग x नरक.
1377. स्वस्त x महाग.
1378. स्वस्थ x बेचैन.
1379. स्वहित x परमार्थ.
1380. स्वागत x निरोप .
1381. स्वातंत्र्य x पारतंत्र्य.
1382. स्वाधीन x पराधीन.
1383. स्वामी x दास.
1384. स्वार्थ x परमार्थ.
1385. स्वार्थी x निस्वार्थी.
1386. स्वावलंबन x परावलंबन.
1387. स्वावलंबी x परावलंबी.
1388. स्वीकार x अव्हेर, धिक्कार.
1389. हजर x गैरहजर.
1390. हर्ष x खेद.
1391. हलकी x अवजड.
1392. हलके x जड.
1393. हसणे x रडणे.
1394. हसतमुख x रडततोंड .
1395. हसू x रडू.
1396. हिंसक x अहिंसक.
1397. हिंसा x अहिंसा.
1398. हित x अहित.
1399. हितकारक x अहितकारक.
1400. हिमती x बेहिमती.
1401. हिरमुसलेला x उत्साही.
1402. हिशेबी x बेहिशेबी.
1403. हिशेबी x बिनहिशेबी, बेहिशेबी.
1404. हीन x दर्जेदार.
1405. चपळ x मंद.
1406.  श्रीमंत x गरीब.

Virudharthi shabd in Marathi FAQs

Q1) अवरोह चा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत काय आहे?

A- अवरोह चा विरुद्धार्थी शब्द आरोह हा आहे.

Q2) चांगला शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत काय आहे?

A- चांगला शब्दासाठी वाईट हा विरुद्धार्थी शब्द वापरला जातो.

Q3) खूप शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत काय आहे?

A- खूप शब्दासाठी मराठीत विरुद्धार्थी शब्द कमी हा आहे.

Q4) शेवट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द मराठीत काय आहे?

A- शेवट शब्दासाठी मराठीत विरुद्धार्थी शब्द सुरुवात हा आहे.

Q5) धीट चा मराठीत विरुद्धार्थी शब्द काय आहे?

A- धीट शब्दासाठी मराठीत घाबरट आणि भित्रा हे विरुद्धार्थी शब्द वापरण्यात येतात.

Q6)  हुशार चा मराठीत विरुद्धार्थी शब्द काय आहे?

A- हुशार चा मराठीत विरुद्धार्थी शब्द वेडा हा  आहेत.

हे पण वाचा – १०००+ मराठी समानार्थी शब्द.

आमचा लेख virudharthi shabd in marathi वाचण्यासाठी आभारी आहोत. हा महत्वाचा लेखा आपल्या इतर मित्राण सोबत सोशल मिडिया वर नक्की शेयर करा. व पुढील लेख वाचण्य आधी ह्या लेखावर टिपणी (कमेंट) नक्की करा.

आणखी काही महत्वाचे लेख 

सबसे अधिक लोकप्रिय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *