Medicinal Plants Names In English And Malayalam

Medicinal Plants Names In English And Malayalam

ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ പോസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ plantsഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആയുർവേദം, അലോപ്പതി, ഹോമിയോപ്പതി, സിദ്ധ വൈദ്യം എന്നിവയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അതുല്യമായ പോസ്റ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. നമ്മുടെ ഇൻക്രിഡിബൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫലപ്രദമായ പല വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളും ഹെർബൽ ചെടികൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യത്തിനും ദീർഘായുസ്സിനും വളരെ നല്ലതാണ്. അതിനാൽ plantsഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും വായിക്കാൻ തുടങ്ങാം.

Hello my dear friends I found that on internet many students searching for medicinal plants names in english and malayalam. Thats why we did research and publihed 540 Medicinal plants names in english and malayalam.

This post is very much helpful for students of Ayurveda, Allopathy, Homeopathy, and Siddha Medicine. They well get valuable information in this post.

Medicinal Plants Names In English And Malayalam

NOമലയാളം പേര് Botanical Name
1അകത്തിSesbania grandiflora
2അകിൽAquilaria agallocha
3അക്കരപ്പുതDrosera indica
4അഘോരിflacourtia Indica
5അങ്കരDendrocnide sinuata
6അങ്കോലംAlangium salvifolium
7അക്രോട്ട്Juglans
8അഞ്ചുമുലച്ചിSolanum mammosum
9അടതാപ്പ്Dioscorea bulbifera
10അടപതിയൻHolostemna Annularis
11അടമ്പ്Ipomoea pes caprae
12അടയ്ക്കാപ്പയിൻMyristica dactyloides
13അടയ്ക്കാമണിയൻSphaeranthus indicus Linn
14അടവിപ്പാലCryptolepis dubia
15അണലിവേഗംAlstonia venenata
16അതിവിടയംAconituum heterophyllum wall
17അത്തിFicus Racemosa
18അതിരാണിMelastoma malabathricum
19അപ്പAgaratum Houstonium
20അമൽപ്പൊരിRauwolfia Serpentina
21അമുക്കുരംWithania Somnifera Dunal
22അമ്മിമുറിയൻEmbelia tsjeriam cottam
23അമൃതപ്പാലDecalepis arayalpathra
24അമൃത്Tinospora cordifolia
25അയമോദകംTrachyspermum ammi
26അയ്യപ്പനEupatorium triplinerve Vahl
27അരണമരംPolyalthia longifolia
28അരയാൽFicus Religiosa, Linn
29അരളിNerium oleander’
30അരിയാപൊരിയൻAntidesma bunius
31അരേണുകംcorchorus trilocularis
32അരിഷ്ടXanthium strumerium
33അരൂതRuta Graveolens, Ruta angustifolia
34അലക്കുചേര്Semecarpus anacardium
35അശോകംSaraca indica
36അവിൽപ്പൊരിOphiorrhiza mungos
37അസ്ഥിമരംDrypetes venusta
38അളുങ്കുമരംTurpinia malabarica
39അമ്പഴംSpondias pinnata (Linn.f.) Kurz
40അമ്പൂരിപ്പച്ചിലFlueggea leucopyrus
41അൽപ്പംThottea siliquosa
42ആകാശവല്ലിCuscuta reflexa
43ആകാശവെള്ളരിPassiflora leschenaultii DC
44ആച്ചമരംHardwickia binata
45ആടലോടകംAdhatoda beddomei
46ആടുതൊടാപ്പാലAristolochia bracteolata
47ആത്തAnnona squamosa
48ആനക്കയ്യൂരംAganosma cymosa
49ആനക്കുറുന്തോട്ടിSida rhombifolia
50ആനക്കൂവCostus speciosus
51ആനക്കൈതAgave americana
52ആനക്കൊടിത്തൂവLaportea interrupta
53ആനക്കൊരണ്ടിSalacia macrosperma
54ആനച്ചുവടിElephantopus scaber
55ആനച്ചുണ്ടElephantopus scaber
56ആനച്ചേര്Holigarna grahamii
57ആനച്ചൊറിയണംLaportea Crenulata
58ആനത്തകരSenna alata
59ആനപ്പരുവPothos scandens
60ആനവണങ്ങിGuidonia ovata

ഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും

61ആനെക്കാട്ടിമരംGrewia laevigata
62ആമ്പൽNymphaea nouchali Burn.f.
63ആപ്പിൾ‌pyrus malus L.
64ആരോഗ്യപ്പച്ചTricopus zeilanicus
65ആര്യവേപ്പ്Azadirachta indica
66ആവണക്ക്Ricinus communis
67ആവരCassia auriculata
68ആവിൽHoloptelea integrifolia
69ആവീരംCassia auriculata
70ആശാളിLepidium sativum
71ആറ്റുവഞ്ചിHomonoia riparia
72ആഴാന്തPajanelia longifolia
73ഇഞ്ചിZingiber officinale
74ഇഞ്ചിപ്പുല്ല്Cymbogon flexuosus
75ഇടവകംMalaxis muscifera
76ഇടമ്പിരിhelicteres isora Linn.
77ഇത്തിFicus gibosa Blume
78ഇരട്ടിമധുരംGlycyrrhiza glabra Linn.
79ഇരുവേലിColeus zeylanicus
80ഇലക്കള്ളിEUPHORBIA NERIIFOLIA
81ഇലഞ്ഞിMimusops elengi Linn
82ഇലവ്Bombax malabaricum
83ഇലവംഗംCinnamomum zeylanicum
84ഇലന്തZiziphus zizyphus
85ഇലിപ്പBassia latifolia, Bassia butyraceae, Bassia longifolia (Madhuca longifolia), Cynometra ramiflora
86ഇലുമ്പിAverrhoa bilimbi Linn
87ഇല്ലിBambusa arundinacea (Retz) Willd.
88ഇഷദ്ഗോൾplantago ovata
89ഈശ്വരമൂലിAristolochia indica
90ഈട്ടിDalbergia latifolia Roxb.
91ഈന്തപ്പനPhoenix dactylifera Linn
92ഉകമരംsalvadora persica
93ഉങ്ങ്Pongamia pinnata (Linn.) Pierre
94ഉത്കണ്ടകംEchinops echinatus
95ഉമ്മംDatura metel Linn.
96ഉലുവTrigonella foemum graecum Linn
97ഉള്ളിAllium Sativum
98ഉഴിഞ്ഞCardiospermum helicacabum Linn
99ഉഴുന്ന്Phaseolus roxburghu
100ഊദ്Aquilaria Agellocha
101ഊളൻ തകരCassia occidentalis
102ഊരംAbutilan indicum
103ഊർപ്പംAbutilon indicum
104എരുക്ക്Calotropis gigantea
105എരുമക്കള്ളിArgemone mexicana
106എരുമനാക്ക്Ficus hispida
107എലന്തZizhyphus jujuba
108എള്ള്Sesamum indicum
109ഐവിരലിക്കൊവDiplocyclos palmatus
110ഏകനായകംSalacia reticulata
111ഏലംElettaria cardamomum Maton
112ഏഴിലം‌പാലAlstonia scholaris (Linn.) R.Br
113ഒതളംCerbera odollam Gaertn
114ഒരുകാൽ ഞൊണ്ടിPeristrophe Bicalycupata
115ഒളിബാണംBoswellia serrata
116ഓടമരംBalanites roxburghii Planch
117ഓടൽSarcostigma kleini
118ഓമംTrachyspermum ammi
119ഓരിലDesmodium gangeticum
120ഓരിലത്താമരIonidium saffruticosum

Medicinal Plants Names In English And Malayalam

121കച്ചൂരംCurcuma zedoaria
122കച്ചോലംKaempferia galanga
123കഞ്ചാവ്Cannabis sativa
124കടലാടിAchyranthes aspera
125കടലാവണക്ക്Jatropha curcas Linn
126കടമ്പ്Anthocephalis indicus
127കടുക്Brassica guncea
128കടുകരോഹിണിPicrorhiza Kurrooa Royae ex Benth
129കടുക്കTerminalia chebula
130കട്ഫലംMyrica Nagi
131കണിക്കൊന്നCassia fistula
132കണ്ണാന്തളിExacum bicolor Roxb
133കണ്ടകാരിച്ചുണ്ടSolanum xanthocarpum
134കമുക്Areca catechu
135കദളിMusa paradisiaca
136കറുപ്പ്Papaver somniferum
137കയ്യോന്നിeclipta prostrata
138കരയാമ്പൂSyzygium aromaticum
139കരളകംAristolochia indica
140കരിനൊച്ചിVitex trifolia
141കരിമുതുക്ക്Adenia hondala
142കരിവേലംAcacia nilotica
143കരിങ്കുറിഞ്ഞിEcbolium linneanum
144കരിങ്കൂവളംMonochoria vaginalis
145കരിങ്ങാലിAcacia catechu
146കരിഞ്ചീരകംCarum carvi
147കരിഞ്ഞോട്ടsamadera indica
148കരിമ്പനBorassus Flabelliformis
149കരിമ്പ്Saccharum officinarum
150കരിനൊച്ചിVitex trifolia
151കരിമ്പോളകം
152കരീരംCapparis decidua
153കരുവിലാഞ്ചിStemona tuberosa
154കരുവേലംAcacia nilotica
155കല്ലാൽFicus arnottiana
156കല്ലിത്തിCus Tintoria
157കല്ലുരുക്കിScoparia dulcis
158കല്ലൂർവഞ്ചിRotula aquatica
159കശുമാവ്Cashew
160കസ്തൂരിമഞ്ഞൾCurcuma aromatica
161കസ്തൂരിവെണ്ടAbelmoschus moschatus
162കഴഞ്ചിCaesalpinia crista
163കറിവേപ്പ്Murraya koenigii
164കറുകCynodon dactylon
165കറുപ്പ്Papaver somniferum
166കറുവCinnamomum zeylanicum
167കർക്കടകശൃംഗിPistacia chinensis Bunge
168കർപ്പൂരംCinnamomum camphora
169കർപ്പൂര തുളസിOcimum kiliandscharicum Guerke
170കർപ്പൂരAnisochilus carnosus
171കർപ്പൂരമരംEupatorium triplinerve
172കറ്റാർ‌വാഴAloe vera
173കാക്കത്തുടലിtoddalia asiatica
174കാച്ചിൽDioscorea alata Linn
175കാപ്പിCoffea Arabica
176കാന്താരിCapsicum frutescens
177കാഞ്ഞിരംStrychnos nux vomica
178കാട്ടുകഴഞ്ചിMoullava spicata’
179കാട്ടുപടവലംTrichosanthes dioica
180കാട്ടുപീച്ചിൽ

Medicinal Plants Names In English And Malayalam

181കാട്ടുഴുന്ന്Glycine Labialis, Teramnus labialis
182കാട്ടുകടുക്Cleome Viscosa, Cleome Icosandra
183കാട്ടുചേനAmorphophallus sylvaticus
184കാട്ടുജീരകംVernonia anthelmintica Willd
185കാട്ടുതുളസിOcimum Gratissimum
186കായംFERULA NARTHEX
187കാരCARISSA CARANDAS
188കാരറ്റ്Daucus carota
189കാശിത്തുമ്പImpatiens balsamina Linn.
190കാർകോകിൽPsoralia corylifolia
191കാർക്കോട്ടിHugonia mystax
192കിരിയാത്ത്Swertia chirata
193കിലുകിലുപ്പCrotalaria
194കിളിതീനിപ്പഞ്ഞിCelastrus paniculatus
195കീഴാർനെല്ലിPhylantus Fratemus
196കുങ്കുമംCrocus sativus
197കുടകപ്പാലHolarrhena antidysenterica
198കുടങ്ങൽCentella asiatica
199കുടംപുളിGarcinia gummi gutta
200കുന്നിAbrus Precatorius
201കുപ്പമേനിAcalypha Indica L.
202കുമ്പളംBenincasa hispida
203കുമ്പിൾGmelina arboria
204കുന്തിരിക്കംcanarium strictum
205കുരങ്ങുമഞ്ഞൾBixa orellana
206കുരുട്ടുപാലTabernaemontana alternifolia
207കുരുമുളക്Piper nigrum
208കുശRoot
209കുഴൽക്കൊന്നMerremia turpethum
210കുറശ്ശാണിHyoscyamus Niger L.
211കുറിഞ്ഞി
212കുറുന്തോട്ടിSida Rhombifolia
213കൂവളംAegle marmelos
214കൂവMaranta arundinacea
215കൃഷ്ണബീജംIpomoea nil
216കൈതച്ചക്കAnanas sativus
217കൈപ്പനാറച്ചിMelia orientalis Linn.
218പൂക്കൈതPandanus odoratissimus
219കൈമരുത്Shorea robusta
220കൊട്ടംSaussurea Clarke
221കൊടുവേലിPlumbago zeylanica
222കൊടുത്തുവTragia involucrata
223കൊത്തമ്പാലാരിCoriandum sativum
224കൊളുന്ന്artmisia maritima
225കൊഴിഞ്ഞിൽTephrosia purpurea
226കൊഴുപ്പPortulaca oleracea
227കൊന്ന
228കോവൽCephalandra indica
229കോലരക്ക്Laccifer lacca
230കോവിദാരംBauhinia purpurea
231ക്ഷീരകാകോളിLilium polyphyllum
232ഗുൽഗുലുCommiphora wightii
233ഗണപതിനാരകംCitrus medica
234ഗന്ധരാജൻGardenia gummifera Linn.f. (G. lucida Roxb)
235ഗന്ധപ്രസാരണി
236ഗരുഡക്കൊടിaristolochia indica L.
237ഗരുഡപച്ച‍Selaginella rupestris Spring
238ഗ്രാമ്പൂSyzygium aromaticum
239ചകിരിപ്പഴംGrewia nervosa
240ചക്കരക്കൊല്ലിgymnema sylvestre

ഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും

241ചക്രത്തകരCassia obtusifolia
242ചങ്ങലംപരണ്ടCissus Quadrangualaris Linn.
243ചണ്ണകൂവCostus speciosus
244ചതുരക്കള്ളിEUPHORBIA ANTIQUORUM
245ചപ്പങ്ങംCaesalpinia sappan
246ചമ്പകംMichelia champaca
247ചരളംPinus roxbughii
248ചതകുപ്പAnethum graveolens
249ചന്ദനംSantalum album Linn.
250ചന്ദനവേമ്പ്TUNA CILIATA
251ചളിര്Flacartia montana
252ചവ്യം
253ചിക്കറിchichorium intybus
254ചിത്തിരപ്പാലEUPHORBIA HIRTA
255ചിന്നാമുക്കിCassia angustifolia
256ചിറ്റമൃത്Tinospora cordifolia
257ചിറ്റരത്തAlpinia calcarata Rox.
258ചീനപ്പാവ്Smilax china
259ചെങ്ങനീർ TuberKaempferia rotunda
260ചെമ്മരംAphanamixis polystachya
261ചെഞ്ചല്യംShorea robusta
262ചുവന്നുള്ളിAllium sepa
263ചെമ്പകംMICHAELIA CHAMPAKA
264ചെമ്പരുത്തിHibiscus rosasinensis
265ചെത്തിIxora coccinea
266ചെത്തിക്കൊടുവേലിPlumbago rosea
267ചെറുചണLinum usitatissimum
268ചെറുചുണ്ടSOLANUM INDICUM
269ചെറുതേക്ക്Clerodendrum serratum (Linn.)Moon
270ചെറുനാരകംCitrus aurantifolia
271ചെറുപയർPhaseolus aureus Roxb
272ചെറുപുള്ളടിIndigofera enneaphylla
273ചെറൂളAerva lanata (Linn.) Juss.ex Schultes
274ചെണ്ടൂരകംCarthamus tinctorius
275ചേനAmorphophallus Companulatus
276ചേമ്പ്Alocasia indica
277ചേരു്Semicarpus Anacardium
278ചുരLagineria siceraria
279ചുരുളിDiplazium esculentum
280ചുഴലിപാകംZanthoxylum STRUNERIUM
281ജഡാമഞ്ചിNardostachys jatamamsi DC
282ജലതിപ്പലിPhila nodiflora
283ജാതിMiristica fragrans Houtt
284ജീരകംCuminum cyminum Linn
285ജീവകംMalaxis acuminata D.Don
286ഞഴുക്Leea indica (Burm.f.) Merr.
287ഞാവൽSyzygium cumini (Linn.) Skeels
288ഞാറൻപുളിHibiscus aculeatus Roxb.
289ഞാഴൽCallicarpa macrophylla Vahl.
290ഞെരിഞമ്പുളിSolena amplexicaulis (Lam.) Gandhi
291ഞൊട്ടാഞൊടിയൻPhysalis minima Linn.
292ഞെരിഞ്ഞിൽTribulus terrestris
293തകരംValeriana wallichii
294തക്കോലംIllicium verum
295തഗരംValeriana wallichii
296തഴുതാമBoerhaavia diffusa
297താതിരിWoodfordia fruticosa
298താന്നിTerminalia bellirica
299താലീസപത്രംAbies spectabilis
300താമരNelumbo nucifera

Medicinal Plants Names In English And Malayalam

301താർതാവൽSpermococe hispida
302തിനsetaria italica
303തിപ്പലിPiper longum
304തിരുതാളിIpomoea sepiaria
305തിരുവട്ടപ്പശPinus roxburghii
306തിലപുഷ്പിdigitalis purpurea
307തുമ്പLucas aspera
308തുളസിOcimum sanctum
309തുണിയാങ്കംRuta graveolens
310തെങ്ങ്Cocos nucifera
311തെള്ളിCanarium strictum
312തെറ്റിIxora coccinea
313തേക്കിടHeliotropium indicum
314തേയിലCamellia sinensis
315തേങ്കൊട്ടSemecarpus anacardium
316തേറ്റാമ്പരൽStrychnos potatorum
317തൊട്ടാവാടിMimosa pudica
318തൊണ്ടിSterculia urens
319തുടലിCapparis spinosa
320ത്രായമാണംGentiana kurroo
321ത്രികോൽപ്പക്കൊന്നOperculina turpenthum
322ദന്തപ്പാലWrightia tinctoria Linn
323ദർഭDesmostachya bipinnata (Linn.) Stapf
324ദേവദാരുCedrus deodara (Roxb.ex.D.Don) G.Don
325ധന്വയാസംFagonia cretic
326നരിവെങ്കായംurgenia indica
327നറുനീണ്ടിHemidesmus indicus
328നറുവരിCordia dichotoma
329നറുംപശമരംCommiphora myrrha
330നന്ത്യാർവട്ടംTabernaemontana divaricata
331നാഗകേസരംMesua ferrea
332നാഗദന്തിBaliospermum montanum (Wild.)
333നാഗലിംഗംCouroupita guianensis
334നാഡീഹിംഗുGardenia lucida
335നായ്ക്കുരണMucuna pruriens
336നാല്പാമരംMonochoria vaginalis Presl
337നാലുമണിച്ചെടിMirabilis jalapa
338നിത്യകല്യാണിCatharanthus roseus
339നിലപ്പനCurculigo orchioides
340നിലപ്പാലEUPHORBIA THYMIFOLIA
341നിലവേപ്പ്Andrographis paniculata
342നിലവാകCassia Angustifolia (?)
343നിശാഗന്ധിEpiphyllum oxypetalum
344നീരാരൽBlepharis Edulis
345നീലക്കൊടുവേലിPlumbago capencis
346നീല‌അമരിIndigofera tinctoria
347നീല‌മ്പരണ്ട
348നീർബ്രഹ്മിBacopa Monnieri (L)
349നീർമരുത്Terminalia arjuna
350നീർമാതളംCrataeva magna
351നീർ‌വാളംCroton tiglium
352നെന്മേനിവാകAlbizia lebbeck
353നെല്ല്Oryza sativa
354നെല്ലിPhyllanthus emblica
355നൊച്ചിVitex negundo
356നൊങ്ങണംപുല്ല്Hedyotis herbacea
357പതിമുഖംCaesalpinia_sappan
358Feverകൂർക്കColeus aromaticus
359പപ്പായCarica papaya
360പശക്കൊട്ടSapindus trifoliatus

ഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും

361പരണ്ടEntada scandens
362പരുത്തിGossypium arboreum
363പരുവstreblus asper
364പലകപ്പ‌യ്യാനിOroxylum indicum
365പല്ലുവേദനചെടിSpilanthes acmella (L.) C.B. Clarke ex Hook
366പനച്ചിDiospyros malabarica (Desr) Kostel
367പറങ്കിമാവ്Anacardium occidentale
368പർപ്പടകപ്പുല്ല്Oldenlandia corymbosa
369പവിഴമല്ലിNyctanthes arbortristis
370പാച്ചോറ്റിSymplocos cochinchinensis
371പാട(വലുത്,ചെറുത്)Cyclea peltata
372പാതിരിSteriosperum suaveolens
373പാണൽGlycosmis pentaphylla
374പാവട്ടPavetta crassicaulis
375പാവൽMomordica charantia
376പാഷൻഫ്രൂട്ട്Passiflora edulis
377പാഷാണഭേദിBergenia ligulata
378പാൽമുതുക്ക്Ipomia paniculata
379പാൽicnocarpus frutescens
380പാവട്ടPavetta indica
381പാവൽMomordica charantia
382പിച്ചിJasminum grandiflorum
383പീച്ചിൽLuffa acutangula
384പൊന്നൂമത്ത്Argemone mexicana
385പുകയിലNicotiana tabacum
386പുന്നCalophyllum inophyllum
387പുതിനMenthia sativa
388പുത്തരിച്ചുണ്ടSolanum violaceum
389പുണ്യാവPrunus mahaleb
390പുലിച്ചുവടിIpomea pes tigridis
391പുല്ലാഞ്ഞിcalycopteris floribunda
392പുല്ലാനിcalycopteris floribunda
393പുഷ്കരമൂലംInula racemosa, Iris germanica
394പുളിമരംTamarindus indica
395പുളിയാറൽOxalis corniculata
396പൂക്കൈതPandamus odoratissimus
397പുതിയുണർത്തിsterculia foetida
398പുങ്ക്Pongamia pinnata (Linn.) Pierre
399പൂവംSchleichera oleosa
400പൂവരശ്ശ്Thespesia populnea
401പൂവാങ്കുറുന്തൽVernonia cineria
402പെരുക്Clerodendrum viscosum
403പെരുഞ്ജീരകംFoeniculum vulgare
404പെരുങ്കുരുമ്പChonemorpha fragrans
405പെരുമരംAilanthus triphysa
406പേക്കുമ്മട്ടിCitrullus colocynthis
407പേരPsidium guajava
408പേരാൽFicus bengalensis
409പേച്ചുരLanganaria siceraria
410പേരാൽFicus benghalensis
411പേഴ്careya arborea
412പൊങ്ങല്ല്യംPutranjiva roxburghii
413പൊന്നങ്ങാണിAlternathera sessilis
414പൊന്നാവീരംCassia occidentalis
415പൊൻകൊരണ്ടിSalacia oblonga
416പ്ലാവ്artocarpus heterophyllus
417പ്ലാശ്Butea frondosa
418പടവലംSnake gourd
419പടോലംPointed gourd
420ബദാംPrunus dulcis

ഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും

421ബലഡോണAtropa bella donna
422ബ്രഹ്മിBacopa monnieri
423ബാർലിHordeum vulgare
424മക്കിപൂവ്‌Artemisia Maritima L.
425മഞ്ചട്ടിRubia cordifolia
426മഞ്ഞക്കടമ്പ്Adina cordifolia
427മഞ്ഞക്കനകാംബരംBarleria prionitis
428മട്ടിAilanthus excelsa
429മഞ്ഞൾCurcuma longa
430മണിത്തക്കാളിSolanum nigrum
431മണിമരുത്Lagerstoemia speciosa
432മന്ദാരംBauhinia purpurea, Bauhinia acuminata
433മയിലോശികcelosia argentia
434മയൂഖശിഖActiniopteris dichotoma
435മരമഞ്ഞൾCoscinium fenestratum
436മരൽsanseviera roxburghians
437മരോട്ടിHydnocarpus laurifolia
438മലങ്കടലEvolvulus alsinoides (Linn.) Linn
439മലതാങ്ങിCissampelos pareira
440മലയിഞ്ചിShell ginger
441മല്ലിCoriandrum sativum
442മലവേമ്പ്Melia dubia
443മലവേപ്പ്Melia dubia
444മലങ്കാരRandia dumetorum
445മൾബറിMorus alba
446മഷിത്തണ്ട്Peperomia reflexa
447മഹാമേദPolygonatum verticillatum
448മാങ്ങനാറിLimnophila aromatica
449മാതളംPunicia granatum
450മാതളനാരകംCitrus medica
451മാവ്Mangifera indica
452മീറ
453മാറാൻ ചേമ്പ്Alocasia indica
454മീനങ്ങാണിAlternanthera sessilis
455മുക്കാപീരംMukia maderaspatana
456മുക്കുറ്റിBiophytum Sensitivum
457മുഞ്ഞPremna corymbosa
458മുഞ്ഞപ്പുല്ല്Saccharum arundinaceum
459മുതക്ക്Ipomoea mauritiana
460മുത്തങ്ങCyperus rotundus
461മുത്തിൾCentella asiatica, Hydrocotyle asistica
462മുതിരDolichos Biflorus
463മുന്തിരിGrapes
464മുയൽ‍ച്ചെവിയൻEmelia sonchifolia
465മുരിങ്ങmoringa pterygosperma
466മുളBambusa bambos
467മുളക്Capsicum annum
468മുള്ളങ്കിRaphanus sativus
469മുള്ളൻ ചീരAmaranthus spinosus
470മുള്ളാത്തAnnona muricata
471മുറികൂടിHemigraphis colorata
472മുൾപ്പനച്ചിDiospyros montana
473മൂടില്ലാത്താളിCASSYTHA FILIFORMIS
474മൂവിലPseudarthria viscida
475മേന്തോന്നിGloriosa superba
476മൈലാഞ്ചിLawsonia inermis
477യവംHordeum vulgare
478യശങ്ക്Azima tetracantha
479യൂക്കാലിപ്റ്റസ്Eucalyptus melliodora
480രക്തചന്ദനംPterocarpus santalinus Linn.f.

Medicinal Plants Names In English And Malayalam

481രക്തമന്ദാരംBauhinia purpurea
482രാമച്ചംChrysopogon zizanoides
483രാജമല്ലിCaesalpinia pulcherrima (Linn.) Swartz
484രുദ്രാക്ഷംElaeocarpus sphaericus (Gaertn.) K.Schum.
485ലന്തZiziphus mauritiana
486വടുകപ്പുളി നാരകംCitrus aurantifolia
487വട്ടക്കാക്കക്കൊടിwattakaka volubilis
488വനവൃന്താകംpodophyllum hexandrum
489വലമ്പിരിHelicteres isora Linn
490വഷളച്ചീരBasella alba
491 വള്ളിപ്പാലTylophora indica
492വയമ്പ്‌Acorus Calamus
493വയൽചുള്ളിAsteracantha longifolia
494വലിയ അരത്തAlpinia galanga
495വലിയ കടലാടിAchyranthes aspera
496വലിയ മലയകത്തി
497 ക്കുറുന്തോട്ടിSida cordata’
498വൻ‌കടലാടിAchyranthus aspera
499വത്സനാഭിAchyranthus aspera
500വഴുതിനSolanum melongena
501വാഴbanana
502വാൽമുളക്Piper cubeba
503വിടത്തൽdichrostachys cinerea
504വിഷ്ണുക്രാന്തിEvolvulus alsinoides
505വിഴാൽEmbelia ribes
506വെൺകൊട്ടംCostus speciosus
507വെൺപാലwrightia tictoria
508വെൺനൊച്ചിVitex negundo
509വെട്ടുപാലWrightia tinctoria
510വെളുത്ത മുസലിcholophytum tuberosum
511വെളുത്തുള്ളിAllium sativum
512വെള്ളക്കരിങ്ങാലിAcacia polyantha
513വെള്ളരിCucumis sativus
514വെള്ളറുക്enicostema hyssopifollum
515വെള്ളിലmussaenda frontosa
516വെള്ളെരുക്ക്Calatropis procera
517വെള്ളക്കൊടുവേലിPlumbago zeylanica
518വെറ്റിലക്കൊടിPiper betle
519വേങ്ങPterocarpus marsupium
520വേൻപ്Piper betle
521വേമ്പാടventilago maderaspatana
522വേലിപ്പരുത്തിpergularia daemia
523ശംഖുപുഷ്പംClitoria ternatea
524ശതാപ്പ്Ruta graveolens
525ശതാവരിAsparagus recemosus Wild
526ശല്ലകിboswellia seratta
527ശവക്കോട്ടപച്ചVinca rosea
528ശവനാറിVinca rosea
529ശീമഅത്തിficus carica
530ശാലമരംshorea robusta
531ശംഖുപുഷ്പി(?)Canscora decussata (Roxb.) Schult
532സർപ്പഗന്ധിRauwolfia serpentina
533സാമുദ്രപ്പച്ചArgyreia speciosa
534സിങ്കോണcinchona offinalis
535സീതാFruitannona squamosa
536സൂചിമുല്ലJasminum auriculatum Vahl.
537സൂര്യകാന്തിHelianthus annuus
538സംഭാരപ്പുല്ല്Cymbopogon martinii (Roxb.) Wats
539ഹർമാൽpeganum harmala
540ഹേമന്തഹരിതംGaultheria fragrantissima

Thank you for reading medicinal plants names in english and malayalam.Kindly do share this post with other students and do comment your opinion about this post

ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ plantsഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും വായിച്ചതിന് നന്ദി

Read more blog post on our blog

सबसे अधिक लोकप्रिय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *