108 names of agni deva

108 Names Of Agni Deva | Ashtottara Shatanamavali of Agni Deva

In This article we have shared 108 names of agni deva. These are divine names are dedicated to god of fire in hindu dharma.

Read more – Jagannath 108 names

108 Names Of Agni Deva

1. Agni

2. Vaisvarana

3. Vahni

4. Vitihotra

5. Dananjaya

6. Krupeetayoni

7. Jwalana

8. Jataveda

9. Tanunapath

10. Barhi

11. Sushma

12. Krsnvartma

13. Sochiskesa

14. Usharbuh

15. Asrasya

16. Brhatbanu

17. Krshanu

18. Pavaka

19. Anala

20. Rohitasva

21. Vayusaka

22. Shikavan

23. Asusukshani

24. Hiranyareta

25. Hutabuk

26. Dahana

27. Havyavahana

28. Saptarchi

29. Damuna

30. Sukra

31. Chitrabanu

32. Vivavasu

33. Suchi

34. Apapitta

35. Sujnanaya

36. Sarvabhaumaya

37. Mahavidvaya

38. Kalapurushaya

39. Vairagya

40. Jwalaya

41. Harimivaya

42. Chandrayatindraya

43. Karabjajata

44. Suyamindraya

45. Vishnuroopaya

46. Jayaajaya

47. didivi

48. ratnadhatamah

49. adhrasacitpita

50. sirsatah

51. sukraturyuva

52. adhrasyacitpita

53. kavikratuh

54. satyah

108 Names Of Agni Deva

55. satyayajo

56. visvaveda

57. apastamah

58. vardhamanaya

59. barhiha

60. svarnara

61. pavako

62. vanaspatih

63. sujihvo

64. Yajnapurusha

65. Puryasuprathah

66. rajasa

67. raksoha

68. sahanyo

69. dvimata

70. medhiro

71. purogah

72. rayodharta

73. mandrajihvah

74. vasuvittamah

75. mahivratah

76. visam

77. mahagayah

78. daksapatih

79. sahah

80. svadhava

81. jyotirapsujah

82. adhvaranam

83. madhujihvo

84. manurhitah

85. namasya

86. rohidasvah

87. supranitih

88. sudiditih

89. dakso

90. angirah

91. yajnanam

92. asvi

93. patirantamah

94. payurmartesu

95. vedhastamah

96. sritah

97. sindhusu

98. visvesvaneha

99. jyesthascanohitah

100. savasaspatih

101. guhasadvirudham

102. garbhah

103. sumedhah

104. susminaspatih

105. srpradanuh

106. kavitamah

107. svitano

108. sahaskrtah

About Agni deva

Agni Deva is the god of fire in Hindu dharma. Lord Brahma and goddess Saraswati are parents of agni deva. He is the protector god of the southeast direction. Goddess Svaha is the wife of Lord Agni Deva. They have 5 children Pavaka, pavamana, suchi, Nil, and Agneya. Agni deva lives in Agniloka.

Pawan Dev, Saptarishi, Sanakadi Rishi, Narada Muni and Daksha Prajapati these are the brothers of Lord Agni Deva. The sword is the weapon of the god Agni Deva.

We appreciate that you read 108 names of agni deva complete article. Please share this article with other people and also do not forget to comment on this. Check below We also shared many gods 108 names.

108 Names Of Gods

सबसे अधिक लोकप्रिय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *