1000 names of lord sun | different names of surya

I have given exactly 1000 names of lord sun that you want.

chanting Surya god (Lord sun) names you will get positive energy, inner peace, and strengthening of the body. many yogis and ancient warriors chanting these names.

1000 names of lord sun

1om savitre namah
2bhootabhaavanaaya
3yagatpataye
4vishvakri’te
5om bhaktaaya namah’
6purushaaya
7vishvayonaye
8mahaabuddhaye
9om vishvavandyaaya namah’
10bhootabhavyabhavishyaatmane
11raajasaaya
12bhaasvate
13nityaaya namah’
14om nityaanandaaya namah’
15kamaneeyatanave
16deenabandhave
17dashabaahave
18om jayavate namah’
19kusheerakaaya
20maartand’aaya
21araatishamanaaya
22om kamalaasanaaya namah’
23mahaacheenakrameshvaraaya
24haraye
25kalyaanakaarine
26mahate
27om saamagaaya namah’
28trijat’aaya
29mahaanaadaaya
30nirghoshaaya
31raktamaalyaanulepanaaya namah’
32om sahasrahastaaya namah’
33kund’ine
34nyagrodhaaya
35yat’ine
36om hemakaraaya namah’
37yagadvaasine
38viroopaakshaaya
39pataye
40svakshaaya
41om vishaampataye namah’
42gangaadharaaya
43gireeshanayanaavaasine
44satyadharaaya
45muktidaaya
46om moortimate namah’
47praaneshaaya
48ghat’ikaaroopaaya
49varshaaya
50om tretaayugaaya namah’

1000 names of lord sun

51kalinaashanaaya
52vaasavaaya
53vaayave
54om girijaaya namah’
55gatajvaraaya
56mahaapralayakri’te
57yugadharaaya
58sarvakaalapravartakaaya namah’
59om achintyaaya namah’
60varadaaya
61saankhyeshvaraaya
62kulaachaaraparaaya
63tulaseesevyaaya namah’
64om stusht’aaya namah’
65dashadikpataye
66mahaapaadaaya
67atharvanashaakhinah’ tvasht’re
68mahaakalpapriyaaya
69om mandaaraaya namah’
70malayaaya
71viraaje
72ratnaakaraaya
73om maarasaamantaaya namah’
74varshapataye
75shishiraaya
76saambaaya
77nandisevitaaya namah’
78om sumerushikharaavaasine namah’
79nityaatmane
80vijayine
81viyadrathaaya
82gomayaaya
83om pratisht’haayine namah’
84mahaadivyavapave
85mahaarnavaninaadabhri’te
86sudhiye
87trikonanilayaaya namah’
88om chetyaaya namah’
89mahaamaalaaya
90yapapoojaaphalapradaaya
91ravaye
92vishvaavasave
93om aadaye namah’
94devadevendraaya
95vidyeshaaya
96gandharvakulapoojitaaya
97daityanibarhanaaya
98om pishaacheshaaya namah’
99samaamnaayaaya
100niyamine

1000 names of lord sun

101alopakaaya
102akaaramaatri’kaanaathaaya namah’
103om devaanaamaadaye namah’
104nigrahaaya
105aakaasharoopaaya
106indralokaashrayasthitaaya – inaaya
107eeshaaya namah’
108om eekaaravallabhaaya namah’
109gurave
110ukaaraakaarasukhitaaya
111ushnabhaanave
112ri’ree’bhooshanabhooshitaaya
113om l^eemanusthaayine namah’
114cheenapat’t’abhri’te
115anekachakshushe
116onkaarakaaranm brahmane
117mahitaaya
118om ambeejaroopavate namah’
119sarvasvaraparaatmakaaya
120karmaikavaradaaya
121kapilaaya
122keeraaya
123om kaapaalikaaya namah’
124kaashaaya
125kulandharaaya
126khavaasine
127khacharaaya
128om kharaamshave namah’
129gantre
130golagataye
131gaangeyavaradaaya
132om gakaaraaksharabhaaskaraaya namah’
133ghant’aahastaaya
134ghanavaahanatarpitaaya
135chandrakunkumavaasitaaya
136achyutaaya
137chand’eshavallabhaaya
138om chapalaaya namah’
139cheevaraikadharaaya
140chintaadhvamsine
141chchhurikaachchhinnavigrahaaya
142yambuvallabhaaya
143om jangine namah’
144yaraamri’tyuvinaashanaaya
145yagannidhaye
146ajitaaya
147jhilleeshvaraaya
148jhanyaaksharaanchitaaya namah’
149om t’ankaaya namah’
150t’ankadhaarine

1000 names of lord sun

151d’aamarave
152d’aad’hine
153nakaarapadapankajaaya
154tantreevaadanatatparaaya namah’
155om tripureshaaya namah’
156taamarasesht’aaya
157tapasaam phaladaayakaaya
158sthaanave
159sthiraaya – sthoolaaya namah’
160om thakaarajaanave namah’
161duh’khaghne
162devendraaya
163dvaadashaatmane
164duratikramaaya
165om dayaanaathaaya namah’
166dakaaraaksharamaatri’kaaya
167dhanapradaaya
168dhurandharaaya
169dhaaraadharaaya
170om dharaabhri’dvallabhaaya namah’
171narmapriyaaya
172nalineevallabhaaya
173nri’pastutyaaya
174naranaaraayanaashrayaaya
175om neelaruchaye namah’
176naadabindusvaroopakaaya
177nagaaya
178padmaashrayaaya
179preetipriyaaya
180om pranataartibhayaapahaaya namah’
181purasamsthitaaya
182pat’olavarnaaya
183praamshave
184peetaambarapriyaaya
185om paachanaaya namah’
186pramodine
187phalaaya
188phulladambhojadhaarakaaya
189sphat’ikaachalachaarakaaya
190baalaaya
191om biladhvaantaharaaya namah’
192babbolaamri’tapaanakaaya
193bri’hadashvaaya
194bheshvarapriyaaya
195kavishekharaaya
196om bhaanudeeptaangaaya namah’
197mahaadhyakshaaya
198manogaamine
199merumandaramandiraaya
200moditaaya

1000 names of lord sun

201om maartand’aaya namah’
202mithunesht’adaaya
203maadhavaaya
204maaraaya
205om maraalaphaladaaya namah’
206makaaraaksharamaatri’kaaya
207hri’dayasthitaaya
208yoganidraapriyaaya
209yantreshaaya
210om yoddhre namah’
211yugaleshvarapoojitaaya
212raamaaya
213ratnatungaaya
214ratnakankananoopuraaya
215rohineeshaashrayaaya namah’
216om rakshaakaraaya namah’
217lajjaabeejaashritaaya
218lokabhri’te
219lingeshvaraaya
220lokavidhvamsine
221om vaamanaaya namah’
222vaachaamagocharaaya
223vaalishadhvamsine
224shaambhavesht’apradaaya
225shaantikri’te
226om shuklavastraaya namah’
227shrutigamyaaya
228shubhaachaaraaya
229shukrasevyaaya
230shod’ashasvarabhooshitaaya
231om shad’rasaasvaadasantusht’aaya namah’
232soorabhaanave
233samastasurasevitaaya
234surasooryaaya
235haridbhaanave
236om hutasooryaaya namah’
237hakaaraaksharamaatri’kaaya
238kshamaapataye
239sadaashivaaya
240bhooh’sooryaaya
241om sooryanaayakaaya namah’
242maheshvaraaya
243tattvasooryaaya
244brahmasooryaaya
245vishvasooryaaya namah’
246bhaaskaraaya
247bhootaatmane
248aadityaaya
249vishvahri’de namah’
250bhoktre

1000 names of lord sun

251saakshine
252vishveshaaya
253manasvine
254vanditaaya
255tattvaatmane
256taamasaaya
257bhaargavaaya
258niraashrayaaya
259kri’shaaya
260dayaakaraaya
261dashaatigaaya
262jayine
263samaahitagataye
264lokadhri’te
265shaantaaya
266avichintyavapave
267mahaartidamanaaya
268niyataatmane
269kamat’hakarkashaaya
270satyaaya
271panchamaaya
272raktavaahaaya
273nishchalaaya
274ghat’ahastaaya
275vijayaaya
276bhujangeshaaya
277vri’kshakarnaaya
278jvaaline
279haarine
280jagataam pataye
281vikartanaaya
282prabhave eet is patih’ as per book
283vishaalaakshaaya namah’
284baalaroopaaya
285ganaadhyakshaaya
286sarvavaasine
287satyasandhaaya
288mokshakaamadaaya namah’
289durdharaaya
290vyaanadaaya
291muhoortaaya
292dinakaaleshvareshvaraaya
293tripaade
294manvantaraatmakaaya
295agnaye
296vaishravanaaya
297jalajaasanaaya
298kalpaantakalanaaya
299kri’tyaaya
300yugaadaye

1000 names of lord sun

301subalaaya
302veeryadaaya
303vedagamyaaya
304nutyaaya
305roganibarhanaaya
306vairaagyadaaya
307mahaahastaaya
308sahasrashaakhine
309pumse
310mandaraachalashobhanaaya
311malayadrumaaya
312ksheeraambhodhaye
313mahaamaanyaaya
314greeshmaaya
315sharadambhojavallabhaaya
316shishuveeryadaaya
317ambikaasutaaya
318saptapaataalagocharaaya
319vibhutvavijayapradaaya
320viyade
321surathaaya
322goptre namah’
323prajaapataye
324suraaje
325vasave
326nyaayanirvaapanaaya
327bindumand’alamadhyagaaya
328divyamaalaadharaaya
329sahasramoordhne
330sarvatattvaashrayaaya
331vasupataye
332aadityalokeshaaya
333narendraaya
334yaksheshaaya
335apsarovanditaaya
336guhyakeshaaya namah’
337kinnareepoojitaaya
338saadhusevyaaya
339niyatendriyaaya
340alipaatradharaaya
341aakri’taye
342grahaaya
343svaakaaraaya
344eeshaanaaya
345unnataasyaaya
346utpalaaya
347ooshmaayai
348ookaaravallabhaaya
349li’ptaangaaya namah’
350li’lee’gand’ayugojjvalaaya

1000 names of lord sun

351bahugocharaaya
352aikyadaaya
353aukaaraaya
354mahataam pataye
355ah’svaroopaaya
356amah’svaroopamantraangaaya
357karmasaakshine
358kanakaachalachaarakaaya
359kesheenishoodanaaya (kesheenisoodanaaya)
360kubjaaya
361kaashmeeraghanasaarabhri’te
362kuvaasine
363khet’akeshaanaaya
364khechareeganasevitaaya namah’
365khet’akadharaaya
366geetapriyaaya
367guchchhalaaya
368pragine
369ghri’nimate
370ghat’aakaraaya
371ngaantaaya
372chandraashrayaaya
373champakasannibhaaya
374chanchachchakorakokesht’aaya namah’
375chapalaashrayaaya
376acharaaya
377chavarnavate
378jaamboonadaangadaaya
379jambaaraye
380janalokatamo’pahaaya
381jagattraatre
382jagatsaakshine
383jakaaraakaaramukut’aaya
384jhakaareshaaya
385t’it’t’ibhaasanasamsthitaaya
386t’hah’svaroopaaya
387d’ind’ine
388d’ad’hagulphaanguliprabhaaya
389taaraadhipeshvaraaya
390trinetreshaaya
391tamohartre
392tut’yaadikalanaakaantaaya
393sthaline
394adhyaatmane
395daatre
396dvaadashaaraabjamadhyagaaya
397divaspataye
398durdhyeyaaya
399dayaakulaaya
400dharmabandhave

names of lord surya for baby boy

401dhanadesht’aaya
402dhoorjat’eekshanavaasine
403dhureenaaya
404dharmine
405nandirudraaya
406nunnaaya
407nabhogaamine
408naaraayanaaya namah’
409namraangaaya
410naathaaya
411naakasthitaaya
412parasmai jyotishe
413premakaraaya namah’
414paratraatre
415poornaanandamayaaya
416pat’imne
417pramattaaya
418pavaye namah’
419pichulaaya
420pratipakshaghnaaya
421phalineeshaaya
422sphut’ajjyotishe – dyotaye
423sphoorjatkiranamaaline
424balapriyaaya
425baline
426budhaaya
427bri’hadgataye
428bhagaaya
429bhaagyadaaya namah’
430bhanaabhaye
431mahaanaadaaya
432manobhavaaya
433mandaaramaalaabharanaaya
434madiraahaaraaya namah’
435mund’amund’itaaya
436madaalasaaya
437medineeshaaya
438medhaavine
439madaaya
440yajvane
441yaatrikaaya
442yogakaaranaaya
443yonimand’alamadhyagaaya
444yugadharmaanuvartakaaya
445yaantaaya
446ramanasheelaaya
447ratnapeet’haantarasthitaaya
448ratnaangadalasadbaahave
449raatrincharaantakaaya
450lavaaya

different names of sun

451lokaantakaharaaya
452linganaadaaya
453lakaaraaksharabhooshanaaya namah’
454veeraveerendraaya
455vaantaaya
456vidyaanaayakanaayakaaya
457shukaaya
458shamanapriyaaya
459shreepataye
460sharadbeejamand’itaaya
461sheshaaya
462shaaksharamaatri’kaaya
463shat’padasvanasantoshine
464shakaaraaksharamaatri’kaaya
465sooribhaanave
466samastasaadhakeshaanaaya
467sudhaasooryaaya
468havirbhuje
469hareeshvaraaya
470l’ambeejamand’itaaya
471kshutsooryaaya
472akaarasooryaaya
473bhuvah’sooryaaya
474grahasooryaaya
475raashisooryaaya
476paraasooryaaya
477veerasooryaaya
478vinaayakaaya namah’
479bhagaaya
480sri’sht’ikartre
481varadaaya
482bheemaaya
483param brahmane
484vishvatomukhaaya
485manave
486bhuvaneshvaraaya
487jnyaanavate
488tamasvine
489bhri’gave
490tapasvine
491durdarshaaya
492dvibhujaaya
493dashaamshaphaladaaya
494jat’ilaaya
495dhaatre
496traatre
497shankaraaya namah’
498shresht’haaya
499daantaaya
500kaaleshaaya

1008 names of lord surya

501kaamavallabhaaya
502shambhave
503dravyaaya
504raktavastraaya
505dri’shyaroopadhri’she
506mahomayaaya
507harigaamine
508rathine
509kulandharaaya
510jvaalaatejomayaaya
511haridratnaasanasthitaaya
512ingilaaya
513vinaayakaaya
514matimate
515giricharaaya
516ganasevyaaya
517sateepriyaaya
518sahasragave
519amoortaye
520apaanasamaanodaanaroopavate
521dinaroopavate
522ayanaaya
523dvaaparaaya
524devaaya
525yamaaya
526shaivyaaya namah’
527anantaaya
528krooraaya
529kutyaashine
530shahakeshvaraaya
531baalaaya
532vaagmine
533mantreshaaya
534nutitusht’aaya
535praskandanaaya
536vimaanasthaaya
537mahaakaayaaya
538sadvri’kshaaya
539kalpavri’kshaaya namah’
540merave
541santaanakusumachchhannaaya
542ghri’taambhodhaye
543vainyaaya
544kalmashanaashanaaya
545hemantaaya
546sumataye
547saaragreevaaya
548aakaashachaarine
549kulakaantaaya
550vishvambharaaya

different names of surya

551sugatastutyaaya
552aavedaneeyaaya
553nirjeevaaya
554aavartanaaya
555shooline
556bahumaalaaya
557japaaya
558devendraaya
559bradhnaaya
560vasunaathaaya
561sarvagaamine
562havyavaahanaaya
563rakshanaaya
564ajayyaaya
565kujaaya
566saritpataye
567arkaaya
568anangaaya
569aarogyakaarine
570aalokakri’te
571indraadisurapoojitaaya
572eeshvaraaya
573uruvapushe
574uchchalatketave
575nidhaye
576ri’nahartre
577enaankaamri’tadaaya
578ekachakradharaaya
579ekaarabeejaramanaaya
580auchityamand’anaaya
581amvidyaabhooshanaaya
582svaramayaaya
583kalikaalanivartakaaya
584kalmashanaashanaaya
585kaantaaya
586kri’shnaaya namah’
587kamalaashrayanaaya
588koojatkinnarageetesht’aaya
589kulakauleshaaya
590khad’gamund’adharaaya
591khalahartre
592geyaaya
593gunisevitaaya
594gingilaaya
595ghurghuraaraavaaya
596ghanachchhannaaya
597ngeshaaya
598chandradharaaya
599chaameekaraprabhaaya
600chalatpataakaaya

names of lord surya for baby boy

601chitkalaavardhitaaya
602chhatrabhri’te
603ajaataaya
604jangit’aaya namah’
605jayakaarine
606jagaddhaatre
607jagachchakshushe
608jhanjaachhannaakri’taye
609jhanjaangulikaraambujaaya
610t’eetkaaraaya
611t’hat’haadhipaaya
612d’aamareeshaaya
613neshapriyaaya
614tathyaaya
615trayeetanave
616tamoripave
617takaaraaksharabhooshanaaya
618sthitaaya
619devanaayakanaayakaaya
620daaridryachchhedanaaya
621dvaadashaantaikavasataye
622durgamaaya
623dusht’avamshaghnaaya namah’
624daamodaraaya
625dharmanidhaye
626dhanaadhyakshaaya
627dharmakshetraaya
628dharmaatmane
629dhakaaraaksharabhooshanaaya
630netre
631naat’yakri’te
632namah’priyaaya
633neelalohitaaya
634naagapataye
635anekavapushe
636peevaraamsaaya
637puradhvamsine
638poornatejase
639paat’aleshaaya
640pranatesht’adaaya
641plusht’aaya
642pakaaraaksharamaatri’kaaya
643phalaatmakaaya
644sphut’aakaaraaya
645phakaaraaksharapaarshvakaaya
646baantaaya namah’
647baalaadaye
648bri’haspataye
649bapri’sht’haaya
650bhri’gave

names of lord surya for baby boy

651bhamaatri’kaaya
652mahaamataye
653maanadaaya
654maananeeyaaya
655mahaavaraahaaya
656amarastutyaaya
657madhukait’abhanaashanaaya
658musalaayudhaaya
659modanaaya madanaaya
660yajnyeshvaraaya
661yajnyaphaladaaya
662yogivatsalaaya
663yuyutsujayadaaya namah’
664yogineechakramadhyasthaaya
665yakshaikatilakaaya
666ratnabhaanave
667ratnaamshumaaline
668ratnapaadukaamand’itaaya
669rakaaraakshararoopaaya
670lakshmeebhaanave
671laamaavallabhaaya
672leelaakaarine
673vaachaalaaya
674veenaavenudharaaya
675vakaaramaatri’kaamaulaye
676shashine
677shubhankaraaya namah’
678shreeyutaaya
679shisht’asevitaaya
680shevaalataad’anaaya
681shad’aananaaya
682shad’aamnaayapravartakaaya namah’
683sooryabhaanave
684sukhaakaraaya
685samastakulashekharaaya
686svah’sooryaaya
687havyavaahanaaya
688hraambeejasooryaaya
689sooryaaya
690kshaantasooryaaya
691kshah’sooryaaya
692svah’sooryaaya namah’
693ri’kshasooryaaya
694yogasooryaaya
695vishnusooryaaya
696varottamaaya
697bhagavate
698srasht’re
699veeraaya
700bhayaapahaaya

different names of surya

701paraatparaaya
702kaamine
703avyayaaya
704gunine
705karunaanidhaye
706eeshvaraaya
707kaalakri’te
708sudashaaya
709asht’abhujaaya
710vishnave
711nirbhayaaya
712vidhaatre
713rudraaya
714mahaamohaharaaya
715dineshaaya
716vyomachaarine
717ambhojavallabhaaya namah’
718dhruvaaya
719ratipriyaaya
720gambheeraghoshaaya
721raktaambaradharaaya
722hareeshvaraaya
723surathapoojitaaya
724shikhine
725vibhave
726haridashvaaya
727virochanaaya
728vibhaasaaya
729ratimate
730geerpataye
731ganeshvaraaya
732satyaatmakaaya
733apaaramahimne
734trut’iroopaaya
735chashakaaya
736pakshaaya
737yugaroopaaya
738kalaye
739shakraaya
740rakshase
741anantamahimne
742kaalaagnaye
743yugavartanaaya
744aakaashanidhiroopaaya
745balaakaavallabhaaya
746vaakpataye
747tantranaayakaaya
748nutipriyaaya
749vibhaagaaya
750ratnakumbhadharaayudhaaya

names of lord surya for baby boy

751mahaashayaaya
752himaalayaaya
753santaanaphaladaaya
754jaladhaye
755venudharaaya
756varshaakaalaaya
757hemakeyooraaya
758sugataye
759mahaaraajaaya
760kulaadheeshaaya
761viyachchaarine
762venuvaadanatatparaaya
763vedaakshaaya
764jeevanaaya
765nityaaya
766kapaaline
767japaakusumasankaashaaya
768sahasranayanaaya
769veeravandyaaya
770visargavate namah’
771kalaashrayaaya
772vidyaadhareshaaya
773gurave
774jetre
775siddhasevyaaya
776lalaat’aakshaaya
777arkakaantaratneshaaya
778ambareshaaya
779aanandavigrahaaya
780aadityaaya
781indiraapoojitaaya
782chandraaya
783unnataadricharaaya
784uchchairhayagataye
785ooshanaaya
786ree’lihastaaya
787ekaaya
788eaiosht’haamri’taakaraaya
789oaudantaalirahitaaya
790bhooshyaaya
791kachadhvamsine
792kaamaaya
793kuline
794kururaajaaya
795kakaaraaksharamand’anaaya
796khagaaya
797khavarnakaaya
798gayaavaasine
799gadaadharaaya
800gat’ilaaya

1000 names of lord sun

801ghanagataye
802ngakaaraangaaya
803chand’abhaanave
804chand’aadraye
805chintyaaya
806chhalahri’te
807jinendraaya
808jagaddhartre
809jagaddhyeyaaya
810jagannaathapriyaaya
811jhat’aaya
812d’ambharaaya
813d’alaakri’taye
814navarneshaaya
815adhokshajaaya
816tandraahartre
817krooraaya
818durjayaaya
819damine
820daityashamanaaya
821deedhitimate
822dharmaraajaaya
823dharaadarshaaya
824dharaadhipaaya
825dharmavatsalaaya namah’
826neetipriyaaya
827naat’yavardhanaaya
828namo’ntaaya
829naadaroopaaya
830naagaaya
831nakaaraaksharamaatri’kaaya
832put’eshvaraaya
833puraaraye
834poorneshvareeshvaraaya
835paraatmavate
836apaarapaaradaaya
837pramadaajanasaukhyadaaya
838bhogaapavargasya
839phulladambhojamadhyasthaaya
840barbaradhvamsine
841vri’kshaaya
842bheemaroopaaya
843bhri’gusthaayine
844mahaakaalaaya
845mahojjvalaaya
846mallaghne
847manomayaaya
848meeneshaaya
849muraarivaradaaya
850maalyavate

1000 names of lord sun

851mukundaaya
852modakaahaaraaya
853yaantaaya
854yaayine
855yasht’idhaarine
856yakaaraaksharabhooshanaaya
857urupriyaaya
858ratnaad’hyaaya
859lataavaasine
860lomashaaya
861lalambusaaya
862vaakpatipriyaaya
863vanaaya
864shobhaakaraaya
865shrutaaya
866shisht’aachaaraaya
867shipivisht’aaya
868shat’karakaaya
869samastadaityavamshaghnaaya
870saakshareshvaraaya
871haalaasooryaaya
872hreemsooryaaya
873kshoneesooryaaya
874l’ankshah’sooryaaya
875sarvasooryaaya
876lagnasooryaaya
877mantrasooryaaya
878prataapavate
879dharmasooryaaya
880sarvalokeshaaya
881kartre
882veeralaaya
883vishvaatmane
884prataapavate
885yogine
886prajaapataye namah’
887saattvikaaya
888sahasrakiranaaya
889nirgunaaya
890kaalaaya
891daashaaya
892dheeraaya
893jigeeshave namah’
894bhaanave
895kri’tamangalaaya
896bhadrapradaaya
897bhaktavatsalaaya
898deenajanapriyaaya
899kaalayogine
900raktaaya

1000 names of lord sun

901mund’aaya
902nyagrodhavaasine
903chand’ine
904haimaaya namah’
905vilaasine
906bhaasaaya
907gomateepataye
908muktaaya
909lavaatmakaaya
910maasaaya
911kri’taaya namah’
912kaalaaya
913tribhuvaneshvaraaya
914varunaaya
915paramesht’hine
916kaalasoodanaaya
917kaalaavartaaya
918varaaya
919vaagvilaasadaaya
920alasaaya
921neeraagaaya
922ri’gyajuh’saamaroopaaya
923maaline
924kleshanaashanaaya
925vanije
926saadhave
927sunandaaya
928vinayine
929viyadroopaaya
930gopaalaaya
931mantrine
932sarvaamnaayaprabhave
933padmamadhyagaaya
934vibhaavasave
935bhogeshaaya
936rakshah’kulaikavaradaaya
937vishvadehaaya
938anantabaahave
939ambaraashrayaaya
940veeraadityaaya
941indave
942sukhine
943anoorusaarathaye
944lakshmeeshaaya namah’
945kapaye
946kapaalamochakaaya
947khageshvaraaya
948ganaashrayaaya
949gadaharaaya
950gaantaaya namah’

1000 names of lord sun

951chhandase
952d’aakineesevitaaya
953taamaaya
954tamoroopaaya
955sthaviraaya
956daurbhaagyahartre
957dooragaaya
958nayine
959naranaathaaya
960namitaaraataye
961naadamayaaya
962nagaraajaashritaaya
963parameshavapushe
964peenaaya
965bhaamayaaya
966bhaargavaaya
967manohaarine
968mallaaya
969meshagaaya
970gunaateetaaya
971meghanaaya
972murareeshaanaaya namah’
973yoginaam
974yaamalanaayakaaya
975ratnamauline
976lasatkaantaye
977aligaaya
978lakshmeevate
979vaagbhavaaya
980shaantaaya
981shibaye
982haritsooryaaya
983homasooryaaya namah’
984kri’paanidhaye
985manoottamaaya
986rudrasooryaaya
987karmasooryaaya
988bhooteshaaya
989hartre
990vishvadeepanaaya
991nirmamaaya
992padmahastaaya
993prabhave
994bhaasaam
995ri’tave
996kaalaatmane
997yaadasaam pataye
998vasantaaya namah’
999prajaadhipaaya
1000sthand’ilaaya

Read this post – 1000 Names Of Durga

Thank you reading 1000 names of lord sun. If like this post please share with other peple and read more post on our blog.

Read More post on our blog

 

सबसे अधिक लोकप्रिय

Leave a Reply

Your email address will not be published.