1000 names of lord sun | different names of surya

I have given exactly 1000 names of lord sun that you want.

chanting Surya god (Lord sun) names you will get positive energy, inner peace, and strengthening of the body. many yogis and ancient warriors chanting these names.

1000 names of lord sun

1 om savitre namah
2 bhootabhaavanaaya
3 yagatpataye
4 vishvakri’te
5 om bhaktaaya namah’
6 purushaaya
7 vishvayonaye
8 mahaabuddhaye
9 om vishvavandyaaya namah’
10 bhootabhavyabhavishyaatmane
11 raajasaaya
12 bhaasvate
13 nityaaya namah’
14 om nityaanandaaya namah’
15 kamaneeyatanave
16 deenabandhave
17 dashabaahave
18 om jayavate namah’
19 kusheerakaaya
20 maartand’aaya
21 araatishamanaaya
22 om kamalaasanaaya namah’
23 mahaacheenakrameshvaraaya
24 haraye
25 kalyaanakaarine
26 mahate
27 om saamagaaya namah’
28 trijat’aaya
29 mahaanaadaaya
30 nirghoshaaya
31 raktamaalyaanulepanaaya namah’
32 om sahasrahastaaya namah’
33 kund’ine
34 nyagrodhaaya
35 yat’ine
36 om hemakaraaya namah’
37 yagadvaasine
38 viroopaakshaaya
39 pataye
40 svakshaaya
41 om vishaampataye namah’
42 gangaadharaaya
43 gireeshanayanaavaasine
44 satyadharaaya
45 muktidaaya
46 om moortimate namah’
47 praaneshaaya
48 ghat’ikaaroopaaya
49 varshaaya
50 om tretaayugaaya namah’

1000 names of lord sun

51 kalinaashanaaya
52 vaasavaaya
53 vaayave
54 om girijaaya namah’
55 gatajvaraaya
56 mahaapralayakri’te
57 yugadharaaya
58 sarvakaalapravartakaaya namah’
59 om achintyaaya namah’
60 varadaaya
61 saankhyeshvaraaya
62 kulaachaaraparaaya
63 tulaseesevyaaya namah’
64 om stusht’aaya namah’
65 dashadikpataye
66 mahaapaadaaya
67 atharvanashaakhinah’ tvasht’re
68 mahaakalpapriyaaya
69 om mandaaraaya namah’
70 malayaaya
71 viraaje
72 ratnaakaraaya
73 om maarasaamantaaya namah’
74 varshapataye
75 shishiraaya
76 saambaaya
77 nandisevitaaya namah’
78 om sumerushikharaavaasine namah’
79 nityaatmane
80 vijayine
81 viyadrathaaya
82 gomayaaya
83 om pratisht’haayine namah’
84 mahaadivyavapave
85 mahaarnavaninaadabhri’te
86 sudhiye
87 trikonanilayaaya namah’
88 om chetyaaya namah’
89 mahaamaalaaya
90 yapapoojaaphalapradaaya
91 ravaye
92 vishvaavasave
93 om aadaye namah’
94 devadevendraaya
95 vidyeshaaya
96 gandharvakulapoojitaaya
97 daityanibarhanaaya
98 om pishaacheshaaya namah’
99 samaamnaayaaya
100 niyamine

1000 names of lord sun

101 alopakaaya
102 akaaramaatri’kaanaathaaya namah’
103 om devaanaamaadaye namah’
104 nigrahaaya
105 aakaasharoopaaya
106 indralokaashrayasthitaaya – inaaya
107 eeshaaya namah’
108 om eekaaravallabhaaya namah’
109 gurave
110 ukaaraakaarasukhitaaya
111 ushnabhaanave
112 ri’ree’bhooshanabhooshitaaya
113 om l^eemanusthaayine namah’
114 cheenapat’t’abhri’te
115 anekachakshushe
116 onkaarakaaranm brahmane
117 mahitaaya
118 om ambeejaroopavate namah’
119 sarvasvaraparaatmakaaya
120 karmaikavaradaaya
121 kapilaaya
122 keeraaya
123 om kaapaalikaaya namah’
124 kaashaaya
125 kulandharaaya
126 khavaasine
127 khacharaaya
128 om kharaamshave namah’
129 gantre
130 golagataye
131 gaangeyavaradaaya
132 om gakaaraaksharabhaaskaraaya namah’
133 ghant’aahastaaya
134 ghanavaahanatarpitaaya
135 chandrakunkumavaasitaaya
136 achyutaaya
137 chand’eshavallabhaaya
138 om chapalaaya namah’
139 cheevaraikadharaaya
140 chintaadhvamsine
141 chchhurikaachchhinnavigrahaaya
142 yambuvallabhaaya
143 om jangine namah’
144 yaraamri’tyuvinaashanaaya
145 yagannidhaye
146 ajitaaya
147 jhilleeshvaraaya
148 jhanyaaksharaanchitaaya namah’
149 om t’ankaaya namah’
150 t’ankadhaarine

1000 names of lord sun

151 d’aamarave
152 d’aad’hine
153 nakaarapadapankajaaya
154 tantreevaadanatatparaaya namah’
155 om tripureshaaya namah’
156 taamarasesht’aaya
157 tapasaam phaladaayakaaya
158 sthaanave
159 sthiraaya – sthoolaaya namah’
160 om thakaarajaanave namah’
161 duh’khaghne
162 devendraaya
163 dvaadashaatmane
164 duratikramaaya
165 om dayaanaathaaya namah’
166 dakaaraaksharamaatri’kaaya
167 dhanapradaaya
168 dhurandharaaya
169 dhaaraadharaaya
170 om dharaabhri’dvallabhaaya namah’
171 narmapriyaaya
172 nalineevallabhaaya
173 nri’pastutyaaya
174 naranaaraayanaashrayaaya
175 om neelaruchaye namah’
176 naadabindusvaroopakaaya
177 nagaaya
178 padmaashrayaaya
179 preetipriyaaya
180 om pranataartibhayaapahaaya namah’
181 purasamsthitaaya
182 pat’olavarnaaya
183 praamshave
184 peetaambarapriyaaya
185 om paachanaaya namah’
186 pramodine
187 phalaaya
188 phulladambhojadhaarakaaya
189 sphat’ikaachalachaarakaaya
190 baalaaya
191 om biladhvaantaharaaya namah’
192 babbolaamri’tapaanakaaya
193 bri’hadashvaaya
194 bheshvarapriyaaya
195 kavishekharaaya
196 om bhaanudeeptaangaaya namah’
197 mahaadhyakshaaya
198 manogaamine
199 merumandaramandiraaya
200 moditaaya

1000 names of lord sun

201 om maartand’aaya namah’
202 mithunesht’adaaya
203 maadhavaaya
204 maaraaya
205 om maraalaphaladaaya namah’
206 makaaraaksharamaatri’kaaya
207 hri’dayasthitaaya
208 yoganidraapriyaaya
209 yantreshaaya
210 om yoddhre namah’
211 yugaleshvarapoojitaaya
212 raamaaya
213 ratnatungaaya
214 ratnakankananoopuraaya
215 rohineeshaashrayaaya namah’
216 om rakshaakaraaya namah’
217 lajjaabeejaashritaaya
218 lokabhri’te
219 lingeshvaraaya
220 lokavidhvamsine
221 om vaamanaaya namah’
222 vaachaamagocharaaya
223 vaalishadhvamsine
224 shaambhavesht’apradaaya
225 shaantikri’te
226 om shuklavastraaya namah’
227 shrutigamyaaya
228 shubhaachaaraaya
229 shukrasevyaaya
230 shod’ashasvarabhooshitaaya
231 om shad’rasaasvaadasantusht’aaya namah’
232 soorabhaanave
233 samastasurasevitaaya
234 surasooryaaya
235 haridbhaanave
236 om hutasooryaaya namah’
237 hakaaraaksharamaatri’kaaya
238 kshamaapataye
239 sadaashivaaya
240 bhooh’sooryaaya
241 om sooryanaayakaaya namah’
242 maheshvaraaya
243 tattvasooryaaya
244 brahmasooryaaya
245 vishvasooryaaya namah’
246 bhaaskaraaya
247 bhootaatmane
248 aadityaaya
249 vishvahri’de namah’
250 bhoktre

1000 names of lord sun

251 saakshine
252 vishveshaaya
253 manasvine
254 vanditaaya
255 tattvaatmane
256 taamasaaya
257 bhaargavaaya
258 niraashrayaaya
259 kri’shaaya
260 dayaakaraaya
261 dashaatigaaya
262 jayine
263 samaahitagataye
264 lokadhri’te
265 shaantaaya
266 avichintyavapave
267 mahaartidamanaaya
268 niyataatmane
269 kamat’hakarkashaaya
270 satyaaya
271 panchamaaya
272 raktavaahaaya
273 nishchalaaya
274 ghat’ahastaaya
275 vijayaaya
276 bhujangeshaaya
277 vri’kshakarnaaya
278 jvaaline
279 haarine
280 jagataam pataye
281 vikartanaaya
282 prabhave eet is patih’ as per book
283 vishaalaakshaaya namah’
284 baalaroopaaya
285 ganaadhyakshaaya
286 sarvavaasine
287 satyasandhaaya
288 mokshakaamadaaya namah’
289 durdharaaya
290 vyaanadaaya
291 muhoortaaya
292 dinakaaleshvareshvaraaya
293 tripaade
294 manvantaraatmakaaya
295 agnaye
296 vaishravanaaya
297 jalajaasanaaya
298 kalpaantakalanaaya
299 kri’tyaaya
300 yugaadaye

1000 names of lord sun

301 subalaaya
302 veeryadaaya
303 vedagamyaaya
304 nutyaaya
305 roganibarhanaaya
306 vairaagyadaaya
307 mahaahastaaya
308 sahasrashaakhine
309 pumse
310 mandaraachalashobhanaaya
311 malayadrumaaya
312 ksheeraambhodhaye
313 mahaamaanyaaya
314 greeshmaaya
315 sharadambhojavallabhaaya
316 shishuveeryadaaya
317 ambikaasutaaya
318 saptapaataalagocharaaya
319 vibhutvavijayapradaaya
320 viyade
321 surathaaya
322 goptre namah’
323 prajaapataye
324 suraaje
325 vasave
326 nyaayanirvaapanaaya
327 bindumand’alamadhyagaaya
328 divyamaalaadharaaya
329 sahasramoordhne
330 sarvatattvaashrayaaya
331 vasupataye
332 aadityalokeshaaya
333 narendraaya
334 yaksheshaaya
335 apsarovanditaaya
336 guhyakeshaaya namah’
337 kinnareepoojitaaya
338 saadhusevyaaya
339 niyatendriyaaya
340 alipaatradharaaya
341 aakri’taye
342 grahaaya
343 svaakaaraaya
344 eeshaanaaya
345 unnataasyaaya
346 utpalaaya
347 ooshmaayai
348 ookaaravallabhaaya
349 li’ptaangaaya namah’
350 li’lee’gand’ayugojjvalaaya

1000 names of lord sun

351 bahugocharaaya
352 aikyadaaya
353 aukaaraaya
354 mahataam pataye
355 ah’svaroopaaya
356 amah’svaroopamantraangaaya
357 karmasaakshine
358 kanakaachalachaarakaaya
359 kesheenishoodanaaya (kesheenisoodanaaya)
360 kubjaaya
361 kaashmeeraghanasaarabhri’te
362 kuvaasine
363 khet’akeshaanaaya
364 khechareeganasevitaaya namah’
365 khet’akadharaaya
366 geetapriyaaya
367 guchchhalaaya
368 pragine
369 ghri’nimate
370 ghat’aakaraaya
371 ngaantaaya
372 chandraashrayaaya
373 champakasannibhaaya
374 chanchachchakorakokesht’aaya namah’
375 chapalaashrayaaya
376 acharaaya
377 chavarnavate
378 jaamboonadaangadaaya
379 jambaaraye
380 janalokatamo’pahaaya
381 jagattraatre
382 jagatsaakshine
383 jakaaraakaaramukut’aaya
384 jhakaareshaaya
385 t’it’t’ibhaasanasamsthitaaya
386 t’hah’svaroopaaya
387 d’ind’ine
388 d’ad’hagulphaanguliprabhaaya
389 taaraadhipeshvaraaya
390 trinetreshaaya
391 tamohartre
392 tut’yaadikalanaakaantaaya
393 sthaline
394 adhyaatmane
395 daatre
396 dvaadashaaraabjamadhyagaaya
397 divaspataye
398 durdhyeyaaya
399 dayaakulaaya
400 dharmabandhave

names of lord surya for baby boy

401 dhanadesht’aaya
402 dhoorjat’eekshanavaasine
403 dhureenaaya
404 dharmine
405 nandirudraaya
406 nunnaaya
407 nabhogaamine
408 naaraayanaaya namah’
409 namraangaaya
410 naathaaya
411 naakasthitaaya
412 parasmai jyotishe
413 premakaraaya namah’
414 paratraatre
415 poornaanandamayaaya
416 pat’imne
417 pramattaaya
418 pavaye namah’
419 pichulaaya
420 pratipakshaghnaaya
421 phalineeshaaya
422 sphut’ajjyotishe – dyotaye
423 sphoorjatkiranamaaline
424 balapriyaaya
425 baline
426 budhaaya
427 bri’hadgataye
428 bhagaaya
429 bhaagyadaaya namah’
430 bhanaabhaye
431 mahaanaadaaya
432 manobhavaaya
433 mandaaramaalaabharanaaya
434 madiraahaaraaya namah’
435 mund’amund’itaaya
436 madaalasaaya
437 medineeshaaya
438 medhaavine
439 madaaya
440 yajvane
441 yaatrikaaya
442 yogakaaranaaya
443 yonimand’alamadhyagaaya
444 yugadharmaanuvartakaaya
445 yaantaaya
446 ramanasheelaaya
447 ratnapeet’haantarasthitaaya
448 ratnaangadalasadbaahave
449 raatrincharaantakaaya
450 lavaaya

different names of sun

451 lokaantakaharaaya
452 linganaadaaya
453 lakaaraaksharabhooshanaaya namah’
454 veeraveerendraaya
455 vaantaaya
456 vidyaanaayakanaayakaaya
457 shukaaya
458 shamanapriyaaya
459 shreepataye
460 sharadbeejamand’itaaya
461 sheshaaya
462 shaaksharamaatri’kaaya
463 shat’padasvanasantoshine
464 shakaaraaksharamaatri’kaaya
465 sooribhaanave
466 samastasaadhakeshaanaaya
467 sudhaasooryaaya
468 havirbhuje
469 hareeshvaraaya
470 l’ambeejamand’itaaya
471 kshutsooryaaya
472 akaarasooryaaya
473 bhuvah’sooryaaya
474 grahasooryaaya
475 raashisooryaaya
476 paraasooryaaya
477 veerasooryaaya
478 vinaayakaaya namah’
479 bhagaaya
480 sri’sht’ikartre
481 varadaaya
482 bheemaaya
483 param brahmane
484 vishvatomukhaaya
485 manave
486 bhuvaneshvaraaya
487 jnyaanavate
488 tamasvine
489 bhri’gave
490 tapasvine
491 durdarshaaya
492 dvibhujaaya
493 dashaamshaphaladaaya
494 jat’ilaaya
495 dhaatre
496 traatre
497 shankaraaya namah’
498 shresht’haaya
499 daantaaya
500 kaaleshaaya

1008 names of lord surya

501 kaamavallabhaaya
502 shambhave
503 dravyaaya
504 raktavastraaya
505 dri’shyaroopadhri’she
506 mahomayaaya
507 harigaamine
508 rathine
509 kulandharaaya
510 jvaalaatejomayaaya
511 haridratnaasanasthitaaya
512 ingilaaya
513 vinaayakaaya
514 matimate
515 giricharaaya
516 ganasevyaaya
517 sateepriyaaya
518 sahasragave
519 amoortaye
520 apaanasamaanodaanaroopavate
521 dinaroopavate
522 ayanaaya
523 dvaaparaaya
524 devaaya
525 yamaaya
526 shaivyaaya namah’
527 anantaaya
528 krooraaya
529 kutyaashine
530 shahakeshvaraaya
531 baalaaya
532 vaagmine
533 mantreshaaya
534 nutitusht’aaya
535 praskandanaaya
536 vimaanasthaaya
537 mahaakaayaaya
538 sadvri’kshaaya
539 kalpavri’kshaaya namah’
540 merave
541 santaanakusumachchhannaaya
542 ghri’taambhodhaye
543 vainyaaya
544 kalmashanaashanaaya
545 hemantaaya
546 sumataye
547 saaragreevaaya
548 aakaashachaarine
549 kulakaantaaya
550 vishvambharaaya

different names of surya

551 sugatastutyaaya
552 aavedaneeyaaya
553 nirjeevaaya
554 aavartanaaya
555 shooline
556 bahumaalaaya
557 japaaya
558 devendraaya
559 bradhnaaya
560 vasunaathaaya
561 sarvagaamine
562 havyavaahanaaya
563 rakshanaaya
564 ajayyaaya
565 kujaaya
566 saritpataye
567 arkaaya
568 anangaaya
569 aarogyakaarine
570 aalokakri’te
571 indraadisurapoojitaaya
572 eeshvaraaya
573 uruvapushe
574 uchchalatketave
575 nidhaye
576 ri’nahartre
577 enaankaamri’tadaaya
578 ekachakradharaaya
579 ekaarabeejaramanaaya
580 auchityamand’anaaya
581 amvidyaabhooshanaaya
582 svaramayaaya
583 kalikaalanivartakaaya
584 kalmashanaashanaaya
585 kaantaaya
586 kri’shnaaya namah’
587 kamalaashrayanaaya
588 koojatkinnarageetesht’aaya
589 kulakauleshaaya
590 khad’gamund’adharaaya
591 khalahartre
592 geyaaya
593 gunisevitaaya
594 gingilaaya
595 ghurghuraaraavaaya
596 ghanachchhannaaya
597 ngeshaaya
598 chandradharaaya
599 chaameekaraprabhaaya
600 chalatpataakaaya

names of lord surya for baby boy

601 chitkalaavardhitaaya
602 chhatrabhri’te
603 ajaataaya
604 jangit’aaya namah’
605 jayakaarine
606 jagaddhaatre
607 jagachchakshushe
608 jhanjaachhannaakri’taye
609 jhanjaangulikaraambujaaya
610 t’eetkaaraaya
611 t’hat’haadhipaaya
612 d’aamareeshaaya
613 neshapriyaaya
614 tathyaaya
615 trayeetanave
616 tamoripave
617 takaaraaksharabhooshanaaya
618 sthitaaya
619 devanaayakanaayakaaya
620 daaridryachchhedanaaya
621 dvaadashaantaikavasataye
622 durgamaaya
623 dusht’avamshaghnaaya namah’
624 daamodaraaya
625 dharmanidhaye
626 dhanaadhyakshaaya
627 dharmakshetraaya
628 dharmaatmane
629 dhakaaraaksharabhooshanaaya
630 netre
631 naat’yakri’te
632 namah’priyaaya
633 neelalohitaaya
634 naagapataye
635 anekavapushe
636 peevaraamsaaya
637 puradhvamsine
638 poornatejase
639 paat’aleshaaya
640 pranatesht’adaaya
641 plusht’aaya
642 pakaaraaksharamaatri’kaaya
643 phalaatmakaaya
644 sphut’aakaaraaya
645 phakaaraaksharapaarshvakaaya
646 baantaaya namah’
647 baalaadaye
648 bri’haspataye
649 bapri’sht’haaya
650 bhri’gave

names of lord surya for baby boy

651 bhamaatri’kaaya
652 mahaamataye
653 maanadaaya
654 maananeeyaaya
655 mahaavaraahaaya
656 amarastutyaaya
657 madhukait’abhanaashanaaya
658 musalaayudhaaya
659 modanaaya madanaaya
660 yajnyeshvaraaya
661 yajnyaphaladaaya
662 yogivatsalaaya
663 yuyutsujayadaaya namah’
664 yogineechakramadhyasthaaya
665 yakshaikatilakaaya
666 ratnabhaanave
667 ratnaamshumaaline
668 ratnapaadukaamand’itaaya
669 rakaaraakshararoopaaya
670 lakshmeebhaanave
671 laamaavallabhaaya
672 leelaakaarine
673 vaachaalaaya
674 veenaavenudharaaya
675 vakaaramaatri’kaamaulaye
676 shashine
677 shubhankaraaya namah’
678 shreeyutaaya
679 shisht’asevitaaya
680 shevaalataad’anaaya
681 shad’aananaaya
682 shad’aamnaayapravartakaaya namah’
683 sooryabhaanave
684 sukhaakaraaya
685 samastakulashekharaaya
686 svah’sooryaaya
687 havyavaahanaaya
688 hraambeejasooryaaya
689 sooryaaya
690 kshaantasooryaaya
691 kshah’sooryaaya
692 svah’sooryaaya namah’
693 ri’kshasooryaaya
694 yogasooryaaya
695 vishnusooryaaya
696 varottamaaya
697 bhagavate
698 srasht’re
699 veeraaya
700 bhayaapahaaya

different names of surya

701 paraatparaaya
702 kaamine
703 avyayaaya
704 gunine
705 karunaanidhaye
706 eeshvaraaya
707 kaalakri’te
708 sudashaaya
709 asht’abhujaaya
710 vishnave
711 nirbhayaaya
712 vidhaatre
713 rudraaya
714 mahaamohaharaaya
715 dineshaaya
716 vyomachaarine
717 ambhojavallabhaaya namah’
718 dhruvaaya
719 ratipriyaaya
720 gambheeraghoshaaya
721 raktaambaradharaaya
722 hareeshvaraaya
723 surathapoojitaaya
724 shikhine
725 vibhave
726 haridashvaaya
727 virochanaaya
728 vibhaasaaya
729 ratimate
730 geerpataye
731 ganeshvaraaya
732 satyaatmakaaya
733 apaaramahimne
734 trut’iroopaaya
735 chashakaaya
736 pakshaaya
737 yugaroopaaya
738 kalaye
739 shakraaya
740 rakshase
741 anantamahimne
742 kaalaagnaye
743 yugavartanaaya
744 aakaashanidhiroopaaya
745 balaakaavallabhaaya
746 vaakpataye
747 tantranaayakaaya
748 nutipriyaaya
749 vibhaagaaya
750 ratnakumbhadharaayudhaaya

names of lord surya for baby boy

751 mahaashayaaya
752 himaalayaaya
753 santaanaphaladaaya
754 jaladhaye
755 venudharaaya
756 varshaakaalaaya
757 hemakeyooraaya
758 sugataye
759 mahaaraajaaya
760 kulaadheeshaaya
761 viyachchaarine
762 venuvaadanatatparaaya
763 vedaakshaaya
764 jeevanaaya
765 nityaaya
766 kapaaline
767 japaakusumasankaashaaya
768 sahasranayanaaya
769 veeravandyaaya
770 visargavate namah’
771 kalaashrayaaya
772 vidyaadhareshaaya
773 gurave
774 jetre
775 siddhasevyaaya
776 lalaat’aakshaaya
777 arkakaantaratneshaaya
778 ambareshaaya
779 aanandavigrahaaya
780 aadityaaya
781 indiraapoojitaaya
782 chandraaya
783 unnataadricharaaya
784 uchchairhayagataye
785 ooshanaaya
786 ree’lihastaaya
787 ekaaya
788 eaiosht’haamri’taakaraaya
789 oaudantaalirahitaaya
790 bhooshyaaya
791 kachadhvamsine
792 kaamaaya
793 kuline
794 kururaajaaya
795 kakaaraaksharamand’anaaya
796 khagaaya
797 khavarnakaaya
798 gayaavaasine
799 gadaadharaaya
800 gat’ilaaya

1000 names of lord sun

801 ghanagataye
802 ngakaaraangaaya
803 chand’abhaanave
804 chand’aadraye
805 chintyaaya
806 chhalahri’te
807 jinendraaya
808 jagaddhartre
809 jagaddhyeyaaya
810 jagannaathapriyaaya
811 jhat’aaya
812 d’ambharaaya
813 d’alaakri’taye
814 navarneshaaya
815 adhokshajaaya
816 tandraahartre
817 krooraaya
818 durjayaaya
819 damine
820 daityashamanaaya
821 deedhitimate
822 dharmaraajaaya
823 dharaadarshaaya
824 dharaadhipaaya
825 dharmavatsalaaya namah’
826 neetipriyaaya
827 naat’yavardhanaaya
828 namo’ntaaya
829 naadaroopaaya
830 naagaaya
831 nakaaraaksharamaatri’kaaya
832 put’eshvaraaya
833 puraaraye
834 poorneshvareeshvaraaya
835 paraatmavate
836 apaarapaaradaaya
837 pramadaajanasaukhyadaaya
838 bhogaapavargasya
839 phulladambhojamadhyasthaaya
840 barbaradhvamsine
841 vri’kshaaya
842 bheemaroopaaya
843 bhri’gusthaayine
844 mahaakaalaaya
845 mahojjvalaaya
846 mallaghne
847 manomayaaya
848 meeneshaaya
849 muraarivaradaaya
850 maalyavate

1000 names of lord sun

851 mukundaaya
852 modakaahaaraaya
853 yaantaaya
854 yaayine
855 yasht’idhaarine
856 yakaaraaksharabhooshanaaya
857 urupriyaaya
858 ratnaad’hyaaya
859 lataavaasine
860 lomashaaya
861 lalambusaaya
862 vaakpatipriyaaya
863 vanaaya
864 shobhaakaraaya
865 shrutaaya
866 shisht’aachaaraaya
867 shipivisht’aaya
868 shat’karakaaya
869 samastadaityavamshaghnaaya
870 saakshareshvaraaya
871 haalaasooryaaya
872 hreemsooryaaya
873 kshoneesooryaaya
874 l’ankshah’sooryaaya
875 sarvasooryaaya
876 lagnasooryaaya
877 mantrasooryaaya
878 prataapavate
879 dharmasooryaaya
880 sarvalokeshaaya
881 kartre
882 veeralaaya
883 vishvaatmane
884 prataapavate
885 yogine
886 prajaapataye namah’
887 saattvikaaya
888 sahasrakiranaaya
889 nirgunaaya
890 kaalaaya
891 daashaaya
892 dheeraaya
893 jigeeshave namah’
894 bhaanave
895 kri’tamangalaaya
896 bhadrapradaaya
897 bhaktavatsalaaya
898 deenajanapriyaaya
899 kaalayogine
900 raktaaya

1000 names of lord sun

901 mund’aaya
902 nyagrodhavaasine
903 chand’ine
904 haimaaya namah’
905 vilaasine
906 bhaasaaya
907 gomateepataye
908 muktaaya
909 lavaatmakaaya
910 maasaaya
911 kri’taaya namah’
912 kaalaaya
913 tribhuvaneshvaraaya
914 varunaaya
915 paramesht’hine
916 kaalasoodanaaya
917 kaalaavartaaya
918 varaaya
919 vaagvilaasadaaya
920 alasaaya
921 neeraagaaya
922 ri’gyajuh’saamaroopaaya
923 maaline
924 kleshanaashanaaya
925 vanije
926 saadhave
927 sunandaaya
928 vinayine
929 viyadroopaaya
930 gopaalaaya
931 mantrine
932 sarvaamnaayaprabhave
933 padmamadhyagaaya
934 vibhaavasave
935 bhogeshaaya
936 rakshah’kulaikavaradaaya
937 vishvadehaaya
938 anantabaahave
939 ambaraashrayaaya
940 veeraadityaaya
941 indave
942 sukhine
943 anoorusaarathaye
944 lakshmeeshaaya namah’
945 kapaye
946 kapaalamochakaaya
947 khageshvaraaya
948 ganaashrayaaya
949 gadaharaaya
950 gaantaaya namah’

1000 names of lord sun

951 chhandase
952 d’aakineesevitaaya
953 taamaaya
954 tamoroopaaya
955 sthaviraaya
956 daurbhaagyahartre
957 dooragaaya
958 nayine
959 naranaathaaya
960 namitaaraataye
961 naadamayaaya
962 nagaraajaashritaaya
963 parameshavapushe
964 peenaaya
965 bhaamayaaya
966 bhaargavaaya
967 manohaarine
968 mallaaya
969 meshagaaya
970 gunaateetaaya
971 meghanaaya
972 murareeshaanaaya namah’
973 yoginaam
974 yaamalanaayakaaya
975 ratnamauline
976 lasatkaantaye
977 aligaaya
978 lakshmeevate
979 vaagbhavaaya
980 shaantaaya
981 shibaye
982 haritsooryaaya
983 homasooryaaya namah’
984 kri’paanidhaye
985 manoottamaaya
986 rudrasooryaaya
987 karmasooryaaya
988 bhooteshaaya
989 hartre
990 vishvadeepanaaya
991 nirmamaaya
992 padmahastaaya
993 prabhave
994 bhaasaam
995 ri’tave
996 kaalaatmane
997 yaadasaam pataye
998 vasantaaya namah’
999 prajaadhipaaya
1000 sthand’ilaaya

Read this post – 1000 Names Of Durga

Thank you reading 1000 names of lord sun. If like this post please share with other peple and read more spiritual articles on our blog.

Read More post on our blog

सबसे अधिक लोकप्रिय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *