1000 names of lord hanuman

1000 Names Of Lord Hanuman

In sanatana dharma lord hanuman is mightiest god. He is a protector to all devotees on earth. In This article we have shared 1000 names of lord hanuman.

1000 names of lord hanuman

1. Hanumate
2. Shri Pradaya
3. Vayuputraya
4. Rudraya
5. Anagaya
6. Ajaraya
7. Amutyave
8. Viraviraya
9. Gramavasaya
10. Jnanashraya
11. Danadaya
12. Nirgunaya
13. Akaya (Suraya)
14. Viraya
15. Nidipataye
16. Munaye
17. Pingakshaya
18. Varadaya
19. Vagmine
20. Sitashokavinashakaya
21. Shivaya
22. Sarvaya
23. Pagaya
24. Aviyataya
25. Viyata Viyataya
26. Rasadaraya
27. Pingakeshaya
28. Pingaromne
29. Shrutigamyaya
30. Sanatanaya
31. Anadaye
32. Bagavate
33. Devaya
34. Vishwahetave
35. Niramayaya (Jnanashaya)
36. Arogakarte
37. Vishweshaya
38. Vishwanataya
39. Harishwaraya
40. Bargaya
41. Ramaya
42. Ramabaktaya
43. Kaliyana prakritaye
44. Stiraya
45. Vishwambaraya
46. Vishwamburtaye
47. Vishwakaraya
48. Vishwapaya
49. Vishwatmane
50. Vishwaseviyaya
51. Vishwasme (Vishwaya)
52. Vishwa haraya
53. Ravaye
54. Vishwa chesh taya
55. Vishwa gamyaya
56. Vishwadiyeyaya
57. Kaladaraya
58. Plavangamaya
59. Kapitesheshtaya
60. Jyesh taya
61. Vegaya
62. Vanecharaya
63. Balaya
64. Vridiya
65. Yune
66. Tatwaya
67. Tatwagamyaya
68. Sukaye ( Sukaya)
69. Ajaya
70. Anjana sunave
71. Avyagraya
72. Gramakshiyataya
73. Daradaraya
74. Burlokaya
75. Buvarlokaya
76. Swarlokaraya
77. Maharlokaya
78. Janalokaya
79. Tapolokaya
80. Aviyayaya
81. Satyaya
82. Omkaragamya
83. Pranavaya
84. Viyapakaya
85. Amalaya
86. Shivadarmapratishtatre
87. Ramesh taya
88. Palgunapriyaya
89. Goshpadikratavarishaya
90. Purnakamaya
91. Darapataye
92. Rakshog-naya
93. Pundarikshaya
94. Sharanagata vatsalaya
95. Janakipranadatre
96. Rakshaprana paharakaya
97. Purnya
98. Satya
99. Pitavasase
100. Divakarasamaprabaya
101. Devo ganaviharino
102. Devata baya banchanaya
103. Bakta dayaya
104. Bakta labdaya
105. Bakta palana tat paraya
106. Dronahurtre
107. Shakti netre
108. Shakti raksha samarakaya
109. Akshwadnaya
110. Ramadutaya
111. Sakini jiva harakaya
112. Bubu karaha tara taye
113. Garva parvata primardanaya
114. Hetave
115. Ahetave
116. Pramsave
117. Vishwa batre
118. Jagad guruve
119. Jaganetre
120. Jaganataya
121. Jagadishaya
122. Janeshwaraya
123. Jagadwitaya
124. Haraye
125. Shrishaya
126. Garuda smaya-banchinaya
127. Partyadwajaya
128. Vayutraya
129. Amitapuchaya
130. Amitavikramaya
131. Bramapachya
132. Parabramyuchuya
133. Rameshta karakaya
134. Shugrivadiputaya
135. Jnanine
136. Vanaraya
137. Vanareshwasraya
138. Kalpastayine
139. Chiranchavine
140. Tapanaya
141. Sadashivaya
142. Sanataye
143. Sadgatye
144. Buktimuktidaya
145. Kirtidayakaya
146. Kirtye
147. Kirtipradaya
148. Samudraya
149. Shri pradaya
150. Shivaya
151. Bakto dayaya
152. Bakta gamyaya
153. Bakta bagya pradayakaya
154. Udadi kramanaya
155. Devaya
156. Samsara bayan asanaya
157. Vardi bandana krate
158. Vishwa jetre
159. Vishwa pratishitaya
160. Lankaraye
161. Kalapurushaya
162. Lankeshagrahubanchanaya
163. Butavasaya
164. Vasudevaya
165. Vasave
166. Tribuvaneshwaraya
167. Shriramarupaya
168. Krishnaya
169. Lanka prasad bancha kaya
170. Krishnaya
171. Krishnasutaya
172. Shantaya
173. Shantidaya
174. Vishwapavanaya
175. Vishwaboktre
176. Marad naya
177. Bramacharine
178. Jitendriyaya
179. Urdwagaya
180. Languline
181. Maline
182. Ladgulahatarashwasaya
183. Samiratanujaya
184. Viraya
185. Viramaraya
186. Jayapradaya
187. Jaganmangaladaya
188. Punyaya
189. Punya shrivana kirtanaya
190. Punya kirtaye
191. Punyagataye
192. Jagat pavana pavanaya
193. Deveshaya
194. Jitamaraya
195. Rama baktivi di yakaya
196. Dyatre
197. Diyeyaya
198. Sakshi-ne
199. Chetase
200. Chetanyavigrahaya
201. Jnanadaya
202. Pranadaya
203. Pranaya
204. Jagat pranaya
205. Samiranaya
206. Vibishipana priyaya
207. Suraya
208. Pinpalashrayasi dwidaya
209. Sidwaya
210. Sidadwa shriyaya
211. Kalaya
212. Mahokshaya
213. Kalajantakaya
214. Lankesha nidanaya
215. Stayane
216. Lankada hakaya
217. Ishwaraya
218. Chandrasuryaginanetraya
219. Kalaganaye
220. Pralayantakaya
221. Kapilaya
222. Kapishaya
223. Punyarashaye
224. Dwa dashara shigaya
225. Savarshriyaya
226. Aprameyatmane
227. Revatyadinivarakaya
228. Lakshmanapradatre
229. Sitajivanahetakuya
230. Ramadiyeyaya
231. Hrashakeshaya
232. Vishnubaktaya
233. Jadine
234. Baline
235. Devaridarpadne
236. Hotre
237. Datre
238. Kartre
239. Jagatprabave
240. Nagaragramapalaya
241. Shudaya
242. Budaya
243. Niratrapaya
244. Niranjanaya
245. Nirvikalpaya
246. Gunatitaya
247. Bayamkaraya
248. Hanumate
249. Duraradiyaya
250. Tapasadiyaya
251. Maheshwaraya
252. Janakiganashokotyatapahartre
253. Paratparasme
254. Vadan mayaya
255. Sadasadrupaya
256. Karanaya
257. Prakrate parasme
258. Bagayadaya
259. Nirmalaya
260. Netre
261. Puchalankavida-hakaya
262. Puncha badiyatudanaya
263. Yatadanaripupriyaya
264. Chayapaharine
265. Buteshaya
266. Lokeshaya
267. Sadagatipradaya
268. Plavangameshwarya
269. Krodaya
270. Krodasamraktalochanaya
271. Saumyaya
272. Gurave
273. Kaviyakartre
274. Baktanam varapradaya
275. Baktanukampine
276. Vishveshaya
277. Puruhutaya
278. Puramdaraya
279. Krodahartre
280. Tamohartre
281. Baktabayavarapradaya
282. Agamaye
283. Vibavashave
284. Baswate
285. Yamaya
286. Nirtrutaye
287. Varunaya
288. Vayugatimate
289. Vayave
290. Kuberaya
291. Ishwaraya
292. Ravaye
293. Chandraya
294. Kujaya
295. Somiyaya
296. Gurave
297. Kaviyaya
298. Shaneshwaraya
299. Rahave
300. Ketave
301. Marute
302. Hotre
303. Datre
304. Hartre
305. Samirajaya
306. Mashakakratadevaraye
307. Detyaraye
308. Madusudanaya
309. Kamaya
310. Kapaye
311. Kamapalaya
312. Kapilaya
313. Vishwa jivanaya
314. Bagiratipadambojaya
315. Setubanda visharadaya
316. Swahaye
317. Swadaye
318. Havishe
319. Kavyaya
320. Havyavahaprakashakaya
321. Swaprakasaya
322. Maha virya
323. Lagave
324. Urijita vikramaya
325. Udinondinagatimate
326. Swadgataye
327. Purushotamaya
328. Jagadatmane
329. Jagadiyonaye
330. Jagadantaya
331. Anantakaya
332. Vipapane
333. Nishkalankaya
334. Mahate
335. Mahadahankrataye
336. Kaya
337. Vayave
338. Prativiye
339. Adamyo
340. Vahraye
341. Dikpalaya
342. Kshetrajaya
343. Kshetraharte
344. Palvalikratasagaraya
345. Hiranmayaya
346. Puranaya
347. Kechaya
348. Bucharaya
349. Amaraya
350. Hiranyogarbuya
351. Sutratmane
352. Rajarajaya
353. Visham pataye
354. Vedantavegaya
355. Udgayaya
356. Vedavedangaparagaya
357. Pratigramastitaye
358. Sada spkurtidatre
359. Gunakaraya
360. Nakshatramaline
361. Butatmane
362. Surabaye
363. Kalpapadaya
364. Chintamanaya
365. Gunanidaya
366. Prajadaraya
367. Anuktamneya
368. Punayashalokaya
369. Purarataya
370. Jyotishtemate
371. Sarvaripataye
372. Kilkilaravasamtrasta
373. Butapretapishachakaya
374. Tranatrayaharaya
375. Sukshmaya
376. Stulaya
377. Sarvegataye
378. Pumse
379. Apasmaraharaya
380. Smartre
381. Shrutaye
382. Gataye
383. Smrataye
384. Manave
385. Swargardaraya
386. Prajadaraja
387. Mokshadaraya
388. Yatishwaraya
389. Nadarupaya
390. Parabramane
391. Bramane
392. Bramapuratanaya
393. Yekasme
394. Anekaya
395. Janaya
396. Shuklaya
397. Swayam jyotishe
398. Anakralaya
399. Jyotijyotitishe
400. Anadaye
401. Satwikaya
402. Rajasaya
403. Tamaya
404. Tamohartre
405. Niralambaraya
406. Nirakaraya
407. Gunakaraya
408. Gunashrayaya
409. Gunamayaya
410. Brihat karmane
411. Briha dashase
412. Brihadanave
413. Brihat padaya
414. Brihan murdne
415. Brihat swenaya
416. Brihat karnaya
417. Briha nasaya
418. Brihad dahuve
419. Brihak tanave
420. Briha janave
421. Brihat karyaya
422. Brihat puchaya
423. Brihat karaya
424. Brihad gataye
425. Brihat se swaya
426. Brihalokapkalapradya
427. Briha chaktaye
428. Briahadanchapka ladaya
429. Brihadishwaraya
430. Brahalokanutaya
431. Drash dre
432. Vidyadatre
433. Jagadagurave
434. Devacharyaya
435. Satyavadine
436. Bramavadine
437. Kaladaraya
438. Saptapatalagamine
439. Malayachalasam shriyaya
440. Uktarashastitaya
441. Shridaya
442. Divyoshdivashaya
443. Kagaya
444. Sakamragaya
445. Kapindraya
446. Puranashutichanchuraya
447. Chaturabramanaya
448. Yogine
449. Yogagamyaya
450. Parasme
451. Anarasme
452. Anandinidanaya
453. Vyosaya
454. Vekuntaya
455. Prativipataye
456. Aparajitaye
457. Jitiratiye
458. Sadanandaya
459. Dayayutaya
460. Gopalaya
461. Gopatye
462. Goptre
463. Kalikalaparaparaya
464. Manovegine
465. Sadayogine
466. Samsarabayanasaraya
467. Tatwadatre
468. Tatwat jaya
469. Tatwaya
470. Tatwaprakashakaya
471. Shudaya
472. Budaya
473. Nityamuktaya
474. Baktarajaya
475. Jayadratiya
476. Pralayaya
477. Amitmayaya
478. Mayatitaya
479. Vimat saraya
480. Mayarbajitarashwame
481. Mayanirmita vishnutapaya
482. Mayashrayaya
483. Nirlapaya
484. Mayanirvartakaya
485. Sukaya
486. Sukane
487. Sukapradaya
488. Nagaya
489. Mahesakratam sta vaya
490. Maheshwaraya
491. Satyasam daya
492. Sharabaya
493. Kalipavanaya
494. Sahartrakandarabalavidvam sara vichashwanaya
495. Sahartrabahave
496. Sahajuya
497. Dwibuhave
498. Dwibujaya
499. Amaraya
500. Chaturbujaya

1000 Names Of Lord Hanuman

501. Dashabujayaya
502. Hayagarvaya
503. Kagananaya
504. Kapivaktraya
505. Kapipataye
506. Narasambaya
507. Mahadutaye
508. Bishanaya
509. Bavagaya
510. Vanguya
511. Varahaya
512. Vayarupadrashe
513. Lakshmanapramadatre
514. Parajitadashanaya
515. Parijatanivasine
516. Vadave
517. Vachanakividaya
518. Surasasiyavinirmutaya
519. Sihikapranaharakaya
520. Lankalankaravidwamsine
521. Vrasdramshakarupadushe
522. Ratirsamcharakushalaya
523. Ratrimcharagarhaganadaya
524. Kinkrantantakaraya
525. Jambumalihantr
526. Agararupadushe
527. Akashacharine
528. Huriyaya
529. Meunadarane-mukaya
530. Meugambiganinadaya
531. Maharavanakulantakaya
532. Kalanebipranaharine
533. Makarishapameshadaya
534. Rasaya
535. Rasajaya
536. Samanaya
537. Shrutaye
538. Rupaya
539. Chasush
540. Vachase
541. Urnaya
542. Gandaya
543. Sparshanaya
544. Sparshaya
545. Ahankaramangaya
546. Netinetigamyaya
547. Vekun-bajanapriyaya
548. Gitishaya
549. Garijakanya
550. Durvase
551. Kavaye
552. Animgarase
553. Braguve
554. Vashistaya
555. Chiyavaneya
556. Naradaya
557. Tumbaraya
558. Amalaya
559. Vishwakshetrakaya
560. Vishwabijaya
561. Vishwanetaya
562. Viishapya
563. Yajakaya
564. Yajamanaya
565. Pavakaya
566. Pitrabye
567. Shradyaye
568. Budye
569. Kshamaye
570. Tandraye
571. Mantraya
572. Mantrayitre
573. Swaraya
574. Rajendraya
575. Bupataye
576. Runadamaline
577. Samsarasarataye
578. Nityasampurnakamaya
579. Baktakamaduhe
580. Utamaya
581. Ganapaya
582. Keshavaya
583. Bratre
584. Pitre
585. Matre
586. Marutaye
587. Sahasramurne
588. Anekasyaya
589. Sahasrakshaya
590. Sahasrapade
591. Kamajite
592. Kamadahanaya
593. Kamaya
594. Kamapalapradaya
595. Mudrapaharino
596. Rakshognaya
597. Kshitibaraharaya
598. Balaya
599. Nakadramshdrayugya
600. Vishnuve
601. Baktabayaverapradaya
602. Darpag-ne
603. Darpadaya
604. Damshdrashatamurtaye
605. Amurtimate
606. Mahatidaye
607. Mahabogaya
608. Mahabagarya
609. Mahardwidaya
610. Mahakaraya
611. Mahayogine
612. Mahatejase
613. Mahadyutaye
614. Mahasanaya
615. Mahanadaya
616. Mahamantraya
617. Mahamataya
618. Mahagamaya
619. Mahodaraya
620. Mahadevatmakaya
621. Vibave
622. Rudrakarmino
623. Krurakarmano
624. Ratrenabaya
625. Kritagamaya
626. Ambogilanchanaya
627. Simhaya
628. Satyadarmapramodanaya
629. Jitamitreya
630. Jayaya
631. Somaya
632. Vijayaya
633. Vayunandanaya
634. Jivadatre
635. Sahasram save
636. Mukundaya
637. Buridakshinaya
638. Sidartaya
639. Sididaya
640. Sidasakalpaya
641. Sidihetukaya
642. Saptapatalacharanaya
643. Saptarshiganavanditaya
644. Saptash gilanchanaya
645. Viraya
646. Saptadwiporumandalaya
647. Saptangara jyasukadaya
648. Saptamatranishevitaya
649. Saptaswarlokamukudaya
650. Saptahotre
651. Swarashayaya
652. Saptachandonigaye
653. Saptachandose
654. Saptajanashrayaya
655. Saptasamopagitaya
656. Saptapatalasam shrayaya
657. Megadaya
658. Kirtidaya
659. Shokaharino
660. Dorbagayanashanaya
661. Sarvaraksha karaya
662. Garbadoshag ne
663. Putrapetradaya
664. Prativadimukastambaya
665. Rushtachita prasadanaya
666. Parabicharasamanaya
667. Dukagne
668. Bandamokshadaya
669. Navadwarapuragaraya
670. Navadwaraniketanaya
671. Naranarayanastutiyaya
672. Navanatmaheshwaraya
673. Mekaline
674. Kavachine
675. Kadgine
676. Brajishnave
677. Jishnusarataye
678. Bahuyojanavistirnapuch-ya
679. Puchahatasuraya
680. Dushtagrahanihantre
681. Pisachagrahagatakaya
682. Balagrahavinashine
683. Darmanetre
684. Kripakaraya
685. Ugrakritiyaya
686. Ugravegaya
687. Ugranetraya
688. Shatakratave
689. Shatamanyunutaya
690. Stutiyaya
691. Stutaye
692. Stotre
693. Mahabalaya
694. Samagragunashaline
695. Viyagraya
696. Rakshovinashakaya
697. Rakshwoginadahaya
698. Brahoshaya
699. Shwagaraya
700. Baktavatsalaya
701. Mega nadaya
702. Mega rupaya
703. Mega vrishtinivarakaya
704. Mega jivanahetave
705. Mega sayamaya
706. Paratmakaya
707. Samiratanayaya
708. Yodgre
709. Nritiyavidyavisharadaya
710. Amogiya
711. Amogiyadrashtaye
712. Ishtadaya
713. Arishtanashanaya
714. Artaya
715. Anartapaharino
716. Samartaya
717. Ramasevakaya
718. Artivandyaya
719. Asurarataye
720. Pundrikashwaya
721. Atmabuve
722. Samkarshananaya
723. Veshudatmane
724. Vidyarasaye
725. Sureshwaraya
726. Achalo-dwarakaya
727. Nityaya
728. Setutkrite
729. Ramasarataye
730. Anandaya
731. Paramanandaya
732. Matsyaya
733. Kurmaya
734. Nirashrayaya
735. Varahaya
736. Narasimhaya
737. Vamanaya
738. Jamadaginajaya
739. Ramaya
740. Krishnaya
741. Shivaya
742. Budiye
743. Kalkine
744. Ramashrayaya
745. Haraye
746. Nandane
747. Bringano
748. Chandine
749. Ganeshaya
750. Ganasevitaya
751. Karmagyashraya
752. Suragyashraya
753. Vishramaya
754. Jagatipatiye
755. Jaganataya
756. Kapishaya
757. Sarvavasaya
758. Sadashrayaya
759. Sugrivadistutaya
760. Shantiya
761. Sarvakarmano
762. Plavangamaya
763. Nakadaritarakshase
764. Nakayudwavisharadaya
765. Kushalaya
766. Suganaya
767. Soshaya
768. Vasukaye
769. Takshakaya
770. Swarnavanarya
771. Baladyaya
772. Purujetre
773. Aganasanaya
774. Kevaliyarupaya
775. Kevaliyaya
776. Garudaya
777. Panagoragaya
778. Kilkilravahatarataye
779. Garvaparvatabedanaya
780. Vajrangaya
781. Vajra damsh draya
782. Baktavajranivarakaya
783. Nakayugaya
784. Manigrivaya
785. Jwalamaline
786. Baskaraya
787. Predapratanaya
788. Tapanaya
789. Baktatapanivarakaya
790. Sharanaya
791. Jnivaneya
792. Bovtre
793. Nanacheshtaya
794. Achanchalaya
795. Swastimate
796. Swastidaya
797. Dukasatanaya
798. Pavanatmajaya
799. Pavanaya
800. Pavanaya
801. Kantaya
802. Baktaga sahanaya
803. Baline
804. Meganadaripave
805. Meganadasam hatarakshasaya
806. Ksharaya
807. Akshraya
808. Vinitatmane
809. Vanaresaya
810. Satam gataye
811. Shri kantaya
812. Shitikanataya
813. Sahayaya
814. Sahanayakaya
815. Astiyulaya
816. Anganave
817. Baragiya
818. Devyaya
819. Samsutinasanaya
820. Andyatmavidyasaraya
821. Andiyatmakushalaya
822. Sudiye
823. Akalmashaya
824. Satyahetave
825. Satyadaya
826. Satyagicharaya
827. Satyagarbaya
828. Satarupaya
829. Satyaya
830. Satyaparakramaya
831. Anjanapranalingaya
832. Vayuvamshodravaya
833. Shubaya
834. Badrarupaya
835. Rudrarupaya
836. Surupaya
837. Chitrarupadiyupe
838. Menakavanditaya
839. Sushmadarshanaya
840. Vijayaya
841. Jayaya
842. Krantadad mandalaya
843. Rudraya
844. Prakadikritavipramaya
845. Kambukantaya
846. Prasanatmane
847. Hraswanamaya
848. Vrikodaraya
849. Lambeshtaya
850. Kundaline
851. Chitramaline
852. Yogavidam varaya
853. Vipaschite
854. Kavaye
855. Anandavigrahaya
856. Analpashasananaya
857. Palgunisunave
858. Avyagraya
859. Yogatmane
860. Yogatatparaya
861. Yogavidye
862. Yogakartre
863. Yogayonaye
864. Digambaraya
865. Akaradihakarantvarna nirmitavigrahaya
866. Ulukalamukaya
867. Sidasamstutaya
868. Pramateshwaraya
869. Silashtajangaya
870. Silashtajanave
871. Silashtapanaye
872. Shikagaraya
873. Susurmano
874. Amitadarmano
875. Narayanaparayanaya
876. Jishnuve
877. Bavishnave
878. Rochishnave
879. Grasishnave
880. Stanave
881. Harirudranusekaya
882. Kampanaya
883. Bumikampanaya
884. Gunapravahaya
885. Sutratmane
886. Vitaragastutipriyaya
887. Nagakanyabagwamsine
888. Ruvmavarnaya
889. Kapalalabrite
890. Anakulaya
891. Bavopayaya
892. Anapayaya
893. Vedaparagaya
894. Aksharaya
895. Purushaya
896. Lochanayaya
897. Traksha prabave
898. Dudaya
899. Ashtanga yograpalabuje
900. Satyasamgaya
901. Purush dutaya
902. Samasanastananilayaya
903. Pretavidravanakshamaya
904. Panchaksharaparaya
905. Panchamatrikaya
906. Ranjanadwajaya
907. Yoganivrindavandyashriyo
908. Shatrug-naya
909. Anantavipramaya
910. Bramacharino
911. Indrayaripave
912. Gratadandaya
913. Dasatmatraya
914. Aprapanchaya
915. Sadacharaya
916. Surasenavidarakaya
917. Vridya
918. Pramodaya
919. Anandaya
920. Saptadwipapatingaraya
921. Navadwarapuragaraya
922. Pratyagraya
923. Samagayakaya
924. Shadchakrigamne
925. Swarlokabayakrite
926. Manadaya
927. Madaya
928. Sarvavasayakaraya
929. Shaktiye
930. Anantaya
931. Ananatamangalaya
932. Ashtamurtiye
933. Nayopetaya
934. Virupaya
935. Surasundaraya
936. Gumaketave
937. Mahaketave
938. Satyaketaye
939. Maharataya
940. Nandipriyaya
941. Swatantreya
942. Mekaline
943. Damaruprayaya
944. Lohadgaya
945. Sarvavide
946. Danvine
947. Kandalaya
948. Sarvaya
949. Ishwaya
950. Palabuje
951. Palahastaya
952. Sarvakarmapalapradya
953. Darmagyakshya
954. Darmapalaya
955. Darmaya
956. Darmapradaya
957. Artadaya
958. Panchavimsatitatwajnaya
959. Arakaya
960. Bramatatparaya
961. Trimaravasataye
962. Bimaya
963. Sarvavadu kanisharhanaya
964. Urjaswate
965. Nishkalaya
966. Suline
967. Moline
968. Garjanisacharaya
969. Raktamshararagaraya
970. Raktaya
971. Raktamalyaya
972. Vibushanaya
973. Vanamaline
974. Subangaya
975. Swetaya
976. Swetambaraya
977. Yune
978. Jayaya
979. Ajayaparivaraya
980. Sahasravadanaya
981. Kapaye
982. Shakini dakiniya kshara kshobutapra banjakaya
983. Sadyojataya
984. Kamagataye
985. Jnanaburteye
986. Yasaskaraya
987. Sambutejase
988. Sarvabomaya
989. Vishnubaktaya
990. Plavangamaya
991. Chaturnavatimantrajnaya
992. Polastiyabaladarpag-ne
993. Sarvalaskmipradaya
994. Shrimate
995. Angadapriyaya
996. Riditaya
997. Smirtebijaya
998. Sureshanaya
999. Samsarabayanasanaya
1000. Atmaya

Thank You for reading 1000 names of lord hanuman. We also shared related articles below. You can read that also. And please comment below about your opinion on this post. And do not forget to share it with other devotees of lord hanuman.

Related articles

सबसे अधिक लोकप्रिय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *